อ. วิญญู โชครุ่งกาญจน์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25308 E-mail : winyu@su.ac.
การศึกษา :
- วท.บ (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538)
Research Area
Food engineering, Food packaging
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
การประชุมวิชาการ
1. ศิริวรรณ ชะเอม และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2550. สมบัติทางเคมี-กายภาพของผงบัวบกที่ผ่านการอบแห้งแบบพ่นฝอย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
2. วิญญู โชครุ่งกาญจน์ นิสา จิวพานิช และสุชาดา ครองแถว. 2548. การปรับสภาวะบรรยากาศของบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โมจิ. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการ อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
3. กรรณิการ์ ภิญโญ สายพิณ เอกพันธ์ชัยเดช และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2548. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้ผงพร้อมดื่ม. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
4. ปริญญา อึ้งประเสริฐภรณ์ สุทธิพันธ์ เพ็ชรชูศรี และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2547. การยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์สาลี่สดแปรรูปพร้อมบริโภค : ชนิดของบรรจุภัณฑ์. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
5. พฤษภรณ์ เชยสูงเนิน มัธนา ตั้งมั่น และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2547. การปรับสภาวะบรรยากาศบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรม การเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
6. พนิดา ธุวสุจิเรข อรรัตน์ ศรีพิมพ์ และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2546. ผลของการเติมวัตถุเจือปนอาหารต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท็อปปิ้งสับปะรดระหว่างการเก็บรักษา. การประชุมวิชาการ อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-