อ. ชัยวุฒ ชูรักษ์

การติดต่อ :
Phone : 0 3424 1971 E-mail : chaiwut@hotmail.com
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยมหานคร

Research Area
Renewable Energy, Energy Conversion, Power Electronics
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
1. W. Choorak, V. Kinnares Ladkrabang Engineering, DSC-Controlled Utility Grid Connected DC-AC Converter with Power Factor Correction Journal, Volume 23Number 1 March 2006.
2. A. Euartakarnwiwat, W. Choorak, and V. Kinnares, A Mathematical Model of PV Cells for Accurate PV Source Model, Ladkrabang Engineering Journal, Volume 23Number 3 March 2006.
การประชุมวิชาการ
1. A. Euartakarnwiwat, Ch. Choorak, and V. Kinnares, Mathematical Model of a Small Solar Cell for Operating Simulation of a Solar cell Characteristic Emulator, 5thConference on Energy Network of Thailand, 29 April – 1 May 2009.
2. A. Euartakarnwiwat, W. Choorak, V. Kinnares, V. Tunyapirak, Simulation of a PV-Grid Utility link System based on an Accurate Mathematical Model of PV Cells, 2ndConference on Energy Network of Thailand, 27-29 July 2006

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร