อ. ดร. กัญจน์อมล เรียงวงษ์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : -
การศึกษา :
- MPhil (Biological Science), University of Southampton, UK (2009)
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2542)

Research Area
-
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
-
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-