ผศ.ดร. บัณฑิต อินณวงศ์

การติดต่อ :
Phone : 034-252-409 E-mail : b_innawong@yahoo.com
การศึกษา :
- Ph.D. Biological Systems Engineering (Food Engineering), Virginia Tech, USA (2001)
- M.S. Food Science and Technology (Food Engineering) Virginia Tech, USA (1998)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534)

Research Area
-
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
1. บัณฑิต อินณวงศ์, ดารณี คล้ายเครือ. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 42238 เครื่องทอดและกรรมวิธีภายหลัง กระบวนการทอดสำหรับลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด ปี 2557
2. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, บัณฑิต อินณวงศ์, คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา, นางสาว ศุภางค์ บุญสิทธิ์. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9039. สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต ปี 2557
3. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, บัณฑิต อินณวงศ์, พรทิพย์ นิรันตสุข, นางสาว จันจิรา จินโนรส. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9158 สูตรและกรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าว ปี 2557