รศ. มาณพ ปานะโปย

การติดต่อ :
-
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2546)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543)
- วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

Research Area
-
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Ksapabutr, B., Nimnuan, P., Panapoy, M. (2015). “Dense and uniform NiO thin films fabricated by one-step electrostatic spray deposition” Materials Letters, 153 : 24-8.
2. Lorkit, P., Panapoy, M., Ksapabutr, B. (2014). “Iron oxide-based supercapacitor from ferratrane precursor via sol–gel-hydrothermal process” Energy Procedia, 56 : 466-473.
3. Singsang, W., Panapoy, M., Ksapabutr, B. (2014). “Facile one-pot synthesis of freestanding carbon nanotubes on cellulose-derived carbon films for supercapacitor applications:effect of the synthesis temperature” Energy Procedia, 56 : 439 - 447.
4. Ksapabutr, B, Chalermkiti, T., Wongkasemjit, S., Panapoy, M. (2013). “Controllable deposition of gadolinium doped ceria electrolyte films by magnetic-field-assisted electrostatic spray deposition” Thin Solid Films, 546 : 423–430.
5. Chalermkiti, T., Panapoy, M., Chaiyut, N., Ksapabutr, B. (2013). “Fabrication of samarium doped ceria electrolyte on rough glass substrate with high electrical conductivity by electrostatic spray deposition for intermediate temperature solid oxide fuel cells” Energy Procedia, 34 : 471 – 478.
6. Ksapabutr, B., Chalermkiti, T., Panapoy, M. (2013). “Facile and low–cost synthesis of Ni/NiO catalyst by microwave plasma method for carbon nanotubes growth using plastic waste as carbon source” Adv Sci Lett, 19 (1) : 268-272.
7. Ksapabutr, B., Chalermkiti, T., Panapoy, M. (2013). “Low–temperature and facile fabrication method of dense Gd0.1Ce0.9O1.95 electrolyte thin films by electrostatic spray deposition: effects of solvent ratio and deposition temperature” Adv Sci Lett, 19 (2) : 651-655.
8. Ksapabutr, B., Chalermkiti, T., Wongkasemjit, S. Panapoy, M. (2010). “Fabrication of scandium stabilized zirconia thin film by electrostatic spray deposition technique for solid oxide fuel cell electrolyte” Thin Solid Films, 518 : 6518–6521.
9. Ksapabutr, B., Poungchun, G., Panapoy, M. (2010). “Architectural control of nanostructured ZrO2 thin films via electrostatic spray deposition technique using zirconatrane as precursor” Phys Scripta, T139 : 014055.
10. Panapoy, M., Singsang, W., Ksapabutr, B. (2010). “Electrically conductive poly(3,4–ethylenedioxythiophene)–poly(styrene sulfonate)/polyacrylonitrile fabrics for humidity sensors” Phys Scripta, T139 : 014056.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
1. Sittirug, I., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2015). “Recent Progress in Synthesis of Carbon-Doped Titanate Nanoribbons via One-Step Solvothermal Mehtod for Enhancing Visible Light Photocatalytic Activity” Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), (January) : 753-756.
2. Dankeaw, A., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2015). “Freestanding Functionalized Electrospun Carbon Nanofibrous Mats Based Humidity Sensors” Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), (January) : 855-858.
3. Sittirug, I., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2015). “Fabrication and photocatalytic activity of activated carbon/TiO2 double-layered films”, 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (June) : 214-218.
4. Poungchan, G., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2015). “Flower-like ZrO2 thin film by electrostatic spray deposition for alcohol sensor application” 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (June) : 238-241.
5. Sangkharat, N., Chalermkiti, T., Ksapabutr, B. and Panapoy, M. (2015). “Fabrication of 3D nanostructured TiO2 thin films by electrostatic spray deposition and their photocatalytic activity”, 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, (June) : 242-246.
6. Nimnuan, P., Panapoy, M. and Ksapabutr, B. (2014). “Preparation and performance of nickel oxide thin film thermistor by electrostatic spray deposition technique” 36thInternational Symposium on Dry Process (DPS 2014), (November): 73-74.
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
- มาณพ ปานะโปย บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร (2550) ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโดยใช้ MATLAB ครั้งที่ 1 นครปฐม โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-