ข่าวสำหรับบุคลากรภายใน

16 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ 

อ. ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล เนื่องในโอกาสได้รับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม