อ.ดร. พีรพงศ์ ภควณิช

การติดต่อ :

การศึกษา :
ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2564)
วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)

Research Area
Lean manufacturing, Operations research
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร