ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน  

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA
ภาวะการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561

จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานคณบดี

สถิติข้อมูลการให้บริการ