ผู้บริหารและคณาจารย์

Committee and Faculty Members

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร (arunsrilee@yahoo.com)

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ (thosaponk@hotmail.com)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. ชูวงศ์ ชัยสุข (choowong@su.ac.th)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

อ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร (kiatkittipong_w@su.ac.th)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ์ (kiatkittipong_w@su.ac.th)

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาคารสถานที่

ผศ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี (porametr@gmail.com)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อ.ดร.พรศรี เจริญพานิช (charoenpanich_p@su.ac.th)

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร. ภมร ศิลาพันธ์ (silapan_p@su.ac.th)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ (chatthanon@outlook.com)

หัวหน้าภาค

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการ และวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร. นิติ ยงวณิชย์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ.ดร. อาจารย์ ดร.ชลเทพ อุสาคู

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร. ธีระศักดิ์ หุดากร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ดร. ประกร รามกุล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน