ผู้บริหารและคณาจารย์

Committee and Faculty Members

คณบดี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร (arunsrilee@yahoo.com)

รองคณบดี

รองคณบดี

ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ (thosaponk@hotmail.com)

รักษาการรองคณบดี

ผศ.ดร.วรฤทัย ชูเทียร (choothian_w@silpakorn.edu)

รองคณบดี

ผศ.ดร.พรศรี เจริญพานิช (charoenpanich_p@su.ac.th)

รองคณบดี

รศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์ (kasama_jan@yahoo.com)

รองคณบดี

ผศ.ดร. ณัชพล โชติกไกร (chotigkrai_n@silpakorn.edu)

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ (chatthanon@outlook.com)

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ (kanate.engineer@gmail.com)

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก (penpisuth.ft@gmail.com)

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.วิชุดา เมตตานันท (vichuda.mettanant@gmail)

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ชัยวุฒ ชูรักษ์ (chaiwut@hotmail.com)

หัวหน้าภาค

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการ และวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร. นฤทธิ์ ตรีอำนรรค

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์ ดร.กัญจน์อมล เรียงวงษ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

อาจารย์ ดร.ธรรมวิชช์ ประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร. ธิบดินทร์ แสงสว่าง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร.วีรยุทธ เลิศบำรุงสุข

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน

ศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ผศ. ดร.วรฤทัย ชูเทียร (choothian_w@su.ac.th)