อาจารย์/เจ้าหน้าที่

Professor/Staff

อาจารย์และเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม
  1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (พนักงาน)
  2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตร
  4. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน