อาจารย์ ดร.ธันยพร ศรีมหาเอก

การติดต่อ :

การศึกษา :
Ph.D. (Food Microbiology and Fermentation) University of Copenhagen, Denmark (2022)
M.Sc. (Applied Biological Science; Environmental Health) Chulabhorn Graduate Institute, Thailand (2016)
วท.บ. (ชีววิทยา) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (2555)

Research Area
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
Srimahaeak, T., Thongdee, N., Chittrakanwong, J., Atichartpongkul, S., Jaroensuk, J., Phatinuwat, K., . . . Fuangthong, M. (2023). “Pseudomonas aeruginosa GidA modulates the expression of catalases at the posttranscriptional level and plays a role in virulence”. Frontiers in Microbiology, 13. (Scopus)
Srimahaeak, T., Petersen, M. A., Lillevang, S. K., Jespersen, L., & Larsen, N. (2022). “Spoilage potential of contaminating yeast species Kluyveromyces marxianus, Pichia kudriavzevii and Torulaspora delbrueckii during cold storage of skyr”. Foods, 11(12). (Scopus)
Srimahaeak, T., Bianchi, F., Chlumsky, O., Larsen, N., & Jespersen, L. (2021). “In-vitro study of Limosilactobacillus fermentum PCC adhesion to and integrity of the Caco-2 cell monolayers as affected by pectins”. Journal of Functional Foods, 79. (Scopus)
Geronikou, A., Srimahaeak, T., Rantsiou, K., Triantafillidis, G., Larsen, N., & Jespersen, L. (2020). “Occurrence of yeasts in white-brined cheeses: Methodologies for identification, spoilage potential and Good Manufacturing Practices”. Frontiers in Microbiology, 11. (Scopus)
Thongdee, N., Jaroensuk, J., Atichartpongkul, S., Chittrakanwong, J., Chooyoung, K., Srimahaeak, T., . . . Fuangthong, M. (2019). “TrmB, a tRNA m7G46 methyltransferase, plays a role in hydrogen peroxide resistance and positively modulates the translation of katA and katB mRNAs in Pseudomonas aeruginosa”. Nucleic Acids Research, 47(17), 9271-9281. (Scopus)


ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร