ผศ.ดร. ปริญดา เพ็ญโรจน์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25313 E-mail : ppenroj@yaho
การศึกษา :
- ปร.ด (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2530)


Research Area
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Sensory evaluation), คุณสมบัติทางกระแสวิทยาของไฮโดรคอลลอยด์และการ ประยุกต์ใช้ในอาหาร (Product development), การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร (Rheological properties of gum and application in food)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. ธัญลักษณ์ ธนิกกุล สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2558. สภาวะการสกัดต่อสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบบัวหลวง. Naresuan University Journal: Science and Technology. Vol.23, No.2.
2. Khuwijitjaru, P., Sayputikasikorn, N., Samuhaseneetoo, S., Penroj, P., Siriwongwilaichat, P., Adachi, S. 2012. Subcritical water extraction of flavoring and phenolic compounds from cinnamon bark (Cinnamonmum zeylanicum). Journal of Oleo Science, 61(6): 349-355.
3. Kanokwan Na Phatthalung, Parinda Penroj and Suched Samuhasaneetoo. 2008. Shelf life extension of Thai noodles. Asian Journal of food and Agro-Industry 1(03), 167-173.
4. Penroj, P., J.R. Mitchell, S.E. Hill and W. Garnjanagunchorn. 2005. Effect of konjac glucomannan deacrtylation on the properties of gels formed from mixtures of kappa carrageenan and konjac glucomannan. Carbohydrate Polymer. 5(3): 367-376.
5. Penroj, P., S.E. Hill, J.R. Mitchell and W. Garnjanagunchorn. 2005. Effect of kappa carrageenan on konjac glucomannan gelation. pp. 211-226 In "Gum and Stabilisers for the food Industry 13", Williams, P. A. and Philips, G. O. (Eds.). RSC publishing. Cambridge. UK.
6. Samuhasaneetoo, S., Penroj. P and Chaiseri, S. 2012. Effect of gum arabic contents on the amount of non equilibrium excess free volume and molecular mobility of spray dried maltodextrin and gum arabic mixtures. pp.169-175. In Kenedy, J.F., Phillips,G.O. and Williams P.A. eds. GUM ARABIC. RSC Publishing, Cambridge, UK.
7. Penroj. P. and Samuhasaneetoo, S. 2012. Effect of gum arabic and solid contents of coating on encapsulated of volatile and non volatile retention of microcapsules. pp 315-323. In Kenedy, J.F., Phillips,G.O. and Williams P.A. eds. GUM ARABIC. RSC Publishing, Cambridge, UK.
8. Kaewdit, S., Oonjitti, S., Samuhasaneetoo, S., Penroj, P., and Leejeerajumnean, A. 2012. HS-SPME Optimization of Extraction Condition for Volatile Compound Analysis of Thai Aromatic Coconut Juice. Proceedings of Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science. 25-27 January 2012. Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom. Thailand. pp. 1216 – 1223.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
ประสบการณ์การฝึกอบรมด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร
1. การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร (ISO22000 : 2005) ในสถานที่ประกอบการอาหาร. 27-28 มีนาคม 2550. จัดโดย FosTAT.
2. เส้นทางสู่มาตรฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหาร : สำหรับธุรกิจค้าปลีกของประเทศอังกฤษ (BRD). 13-14 ธันวาคม 2548. จัดโดย สถาบันอาหาร.
3. การฝึกอบรมภาคทฤษฏีและปฏิบัติหลักสูตร "พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ HACCP (HACCP-Expert)". รุ่นที่ 1 2546. จัดโดย สถาบันอาหาร
4. HACCP SYSTEM FOR ENSURING FOOD SAFETY. 9-13 September, 1996. จัดโดย Thammasat University and University of Washington.
5. Advance Professional Training. Quality and Environmental Management in the Food Industry. 28 Feb, 2000. Organise by Federal Replublic of Germany. International Management Training. 1-23 Feb, 2000. In Cologne, Gemany.
สิทธิบัตร
-