รศ.ดร. โสภาค สอนไว

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25314 E-mail : ssonwai@su.a
การศึกษา :
- Ph.D. (Chemical Engineering), University of Cambridge, UK (2003)
- M.S. (Advanced Chemical Engineering), Imperial College, University of London, UK (1998)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (2537)

Research Area
การผลิตช็อคโกแลตและช็อคโกแลตเคลือบทนอุณหภูมิสูง, การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันจากเมล็ดพืชชนิดต่างๆ, การศึกษาการตกผลึกแยกลำดับส่วน (fractionation) น้ำมันจากเมล็ดพืช, การดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลของ ไตรกลีเซอไรด์ในน้ำมัน จากเมล็ดพืชด้วยการใช้เอนไซม์ (enzymatic intresterification), การผลิตไขมันแข็งจากน้ำมันพืชในรูปของ oleogel (หรือ organogel)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Ornla-ied P., Sonwai S. and Lertthirasuntorn S. (2016). Trans-free margarine fat by enzymatic interesterification of rice bran oil and hard plam stearin. Food Science and Biotechnology. (In press)
2. Sopark S., Podchong P and Rousseau D. (2016). Crystallization of coconut oil under the influence of Sorbitan ester. Journal of the American Oil Chemists Society, 93, 849-858.
3. Sonwai S., Kaphueakngam P. and Flood A. (2014) Blending of mango Kernel fat and plam oil mid-fraction to obtain cocoa butter equivalent. Journal of Food Science and Technology. 51(10), 2357-2369.
4. Sopark S. and Punnee P. (2014) Studies of fatty acid composition, physicochemical and thermal. properties, and crystallization behavior of mango kernel fats from various Thai varieties. Journal of Oleo Science 63 (7) 661-669.
5. Sonwai S. and Luangsasipong V. (2013) Production of zero-trans margarines from blends of virgin coconut oil, palm stearin and plam oil. Food Science and Technology Research. 19(3), 425-437.
6. Sonwai S. and Ponprachanuvut V. (2012). Characterization of physicochemical and thermal properties And crystallization behavior of Krabok (Irvingia Malayana) and rambutan seed fats. Journal of Oleo Science. 61(12), 671-679.
7. Rousseau D., S. Sonwai and R. Khan (2010). Microscale surface roughening of chocolate viewed with optical profilometry. Journal of the American Oil Chemists Society 87(10) 1127-1136.
8. Sonwai S. and D. Rousseau (2010). Controlling fat bloom formation in chocolate – impact of milk fat on microstructure and fat phase crystallization. Food Chemistry. 119(1), 286-297.
9. Kaphueakngam P., A Flood and S. Sonwai (2009). Production of Cocoa Butter Equivalent from Mango Seed Almond Fat and Palm Oil – Mid Fraction. Asian Journal of Food and Agro – Industry. 2(04). .441-447.
10. Sonwai S. and D. Rousseau (2008). Fat Crystal Growth and Microstructural Evolution in Industrial Milk Chocolate. Crystal Growth & Design. 8 (9), 3165-3174.
11. Rousseau D. and S. Sonwai (2008). Influence of the Dispersed Particulate in Chocolate on Cocoa Butter Microstructure and Fat Crystal Growth during Storage. Food Biophysics. 3, 273-278.
12. Sonwai S. and D. Rousseau (2006). Structure Evolution and Bloom Formation in Tempered Cocoa Butter during Long Term Storage. European Journal of Lipid Science and Technology. 108, 735-745.
13. Sonwai S. and M. R. Mackley (2006). The Effect of Shear on the Crystallization of Cocoa Butter. Journal of the American Oil Chemists Society. 83(7), 583-596.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-