ผศ.ดร. สิริพร พงศ์ทองผาสุข

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : siriporn245
การศึกษา :
Ph.D. (Chemistry), University of Birmingham UK (2011)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

Research Area
Natural Product from Plant, Nanobiotechnology, Medical Biotechnology
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Phongtongpasuk, S., and Piemthongkham, P. 2014. Shikimic acid production from Ginkgo biloba via callus culture, Adv. Mat. Res. 931-932, pp. 1524-1528.
2. Phongtongpasuk S., and Poadang, S. 2014. Extraction of antioxidants from Peperomia pellucida L. Kunth, Thammasat Int. J. Sci Tech. 19, pp. 38-43.
3. Phongtongpasuk, S., Paulus, S., Schnabl, J., Sigel, R. K. O., Spingler, B., Hannon, M. J., and Freisinger, E. 2013. Binding of a Designed Anti-cancer Drug to the Central Cavity of an RNA Three-Way Junction, Angew. Chem. Int. Ed. 52, pp. 11513-11516.
4. Praychoen, P., Praychoen, P., and Phongtongpasuk, S. 2013. Effect of Thermal Treatment on Phytochemical Content and Antioxidant Activity of Gac Juice, Burapha Sci. J. 18, pp. 90-96.
5. Cardo, L., Sadovnikova, V., Phongtongpasuk, S., Hodges, N. J., and Hannon, M. J. 2011. Arginine conjugates of metallo-supramolecular cylinders prescribe helicity and enhance DNA junction binding and cellular activity, Chem. Comm. 47, pp. 6575-6577.
การประชุมวิชาการ
1. Phongtongpasuk, S., Poadang, S. and Yongvanich, N. (2015) Environmental-friendly method for synthesis of silver nanoparticles from dragon fruit peel extract and their antibacterial activities. The 12th Eco-Energy and Material Science and Engineering Symposium, pp. 177-181. Peace Laguna resort&spa, Ao Nang, Krabi, Thailand, June 11-14. 2015.
2. Phongtongpasuk, S., and Poadang, S. 2013. Effect of storage conditions on the polyphenol content and the antioxidant activity of Peperomia pellucida L. Kunth extracts. The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, pp. 300-307. The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand. 16-19 October 2013.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-