ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ บรรใดเพ็ชร

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : chaiwat@su.
การศึกษา :
- วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2537)
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2530)

Research Area
Biotechnology, Food Biotechnology, Fermentation
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
การประชุมวิชาการ
1. Chaiwat Bandaiphet. 2015. Use of floating plants as oxygen provider in a sediment microbial fuel cell for bioelectricity generation. In Proceeding of the 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference on Innovative Biotechnology”. On November 17th – 20th, 2015. At Mandarin Hotel Bangkok by Center Point, Bangkok Thailand. Organized by Thai Society for Biotechnology (TSB).
2. Chaiwat Bandaiphet. 2014. “Bioelectricity generation using Water hyacinth root as oxygen provider in cathode of a sediment microbial fuel cell”. In Proceeding of the 2nd Seoul International Conference of Apply science and Engineering (SICASE2014). On August 29th-31st, 2014. At Courtyard by Marriott Seoul Times Square, Seoul, Korea. Organized by Asia-Pacific Education & Research Association, Korea.
3. Chaiwat Bandaiphet. 2014. Using Vetiver grass as oxygen provider in sediment microbial fuel cell for bioelectricity generation. In Proceeding of the 2ndNong Khai Campus International Conference 2014. Creative Economy: Research & Development to a Worthy Lifestyle On July 3rd 4th, 2014. At Khon Kaen University, Nong Khai Campus, Nong Khai, Thailand. Organized by Khon Kaen University, Nong Khai, Thailand.
4. Chaiwat Bandaiphet. 2012. Effect of electrode types and content ratio of mud used as anode on bioelectricity generated in single in single chambered microbial fuel cell. In Proceeding of the 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology. “TSB2012: International Conference on Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”. On November 29th -30th, 2012. At Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand. Organized by Thai Society for Biotechnology (TSB).
5. Chaiwat Bandaiphet. 2012. Effect of electrode types and content ratio of mud used as anode on bioelectricity generated in single in single chambered microbial fuel cell. In Proceeding of the 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology. “TSB2012: International Conference on Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”. On November 29th -30th, 2012. At Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand. Organized by Thai Society for Biotechnology (TSB).
6. Chaiwat Bandaiphet. 2012. Effect of glucose injection on bioelectricity production using mud as an anode in a single chambered microbial fuel cell. In Proceeding of the 1stMae Fah Luang University International Conference on the 'Future Challenges towards ASEAN Integration” On November 29th –December 12nd, 2012. At Police General Pao Sarasin Building (C5), Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. Organized by Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
7. Prapai Bangchoe, Nutchanaj Liengamnuew and Chaiwat Bandaiphet. 2011. “Effect of Thai herbs (Phayom and Sheppan Tree) added in molasses medium on contaminant Bacteria and Yeast for alcohol fermentation”. In Payap University Research Symposium 2011.(poster presentation). Feburary 16th, 2011. At Sirinbhorn Learning Resource Center, Payap University. Organized by Payap University and and Upper Northern Research Administration Network (UNRN) under Office the Higher Education Commission (MUA).

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-