ผศ. ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ

การติดต่อ :
Phone : 087-5008959 E-mail : hongsuwan_p@Silpakorn
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2540)

Research Area
การออกแบบทางวิศวกรรม, การออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ, การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต, การจัดการงานวิศวกรรม

Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Banyat Panprasitvech, Patipat Hongsuwan and Wichai Chantharaksa The Study of Factors of Machining with Milling Tool Insert APMT1604PDER-M2 Affecting Life Time of Cutting Edge and Surface Roughness Naresuan University Journal : Science and Technology 2015; 23(1)pp. 121 – 132, 2015
2. Wattanamano,R., Thongsanit, K. and Hongsuwan, P. The Development of Mathematical Model for a University Course Timetabling Problem, Silpakorn University Science and Technology Journal, Vol. 5 (No2) Special issue from OR-Net 2011 Conference pp. 46-52, 2011
การประชุมวิชาการ
1. ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช, วิชัย จันทรักษา, สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล การศึกษาค่าพารามิเตอร์ในการพัฒนาเครื่องขัดผิวมะพร้าวด้วยหินกากเพชร การประชุม วิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์พลาซ่า จ.พิษณุโลก
2. ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, วิชัย จันทรักษา, สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งน้ำดื่มจังหวัดสมุทรสงคราม การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยาชลบุรี
3. บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช, กัญจนา ทองสนิท, ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ การศึกษาหาปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมีดกัดที่ผ่านกระบวนการลับที่มีผลต่ออายุการใช้ งานของคมตัด การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
4. วิชัย จันทรักษา, ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล.(2554), การปรับปรุงการขนถ่าย วัสดุเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 20-21 ตุลาคม 2554

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ. SOLIDWORKS/SOLIDCAM การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตขั้นพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. จำนวน 275 หน้า
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร