ผศ.ดร. ภัทร์ สุขแสน

การติดต่อ :
Phone : 034219363 E-mail : sooksaen_p@su.ac.th
การศึกษา :

Research Area
เซรามิกส์ (Ceramics), แก้ว (Glass), โลหะผสม (Alloys), วัสดุระดับนาโน (Nanoscale materials)
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Kantawong, F., Tanum, J., Wattanutchariya, W. and Sooksaen, P. (2016) “Variation of Hydroxyapatite Content in Soft Gelatin Affects Mesenchymal Stem Cell Differentiation”, Brazilian Archives of Biology and Technology, 59: 9 pages.
2. Sooksaen, P. and Puathawee, P. (2016) “Conversion of Aluminum Dross Residue into Value-added Ceramics”, Key Engineering Materials, 690 :71-75.
3. Tanum, J., Udomsom, S., Wattanutchariya, W., Sooksaen, P. and Kantawong, F. (2016). “Characterization of Gelatin Composite with Low Content Hydroxyapatite and the Influence on Mesenchymal Stem Cell Culture” Key Engineering Materials, 675-676: 473-476.
4. Sooksaen, P. Pengsuwan, N. Karawatthanaworrakul S. and Pianpraditkul, S. (2015). “Formation of Porous Apatite Layer during In Vitro Study of Hydroxyapatite-AW Based Glass Composites” Advances in Condensed Matter Physics, 2015 (June): Article ID:158582, 9 pages.
5. Sooksaen P. and Karawatthanaworrakul, S. (2015). “The properties of Southern Thailand clay-based porous ceramics fabricated from different pore size templates” Applied Clay Science, 104: 295-302.
6. Sooksaen, P., Janmat, P., Thovasakul, W. and Chulasinont, O. (2015). “Low cost synthesis of hydrophobic aluminium alloy for self-cleaning applications” Key Engineering Materials, 659: 565-569.
7. Sooksaen, P., Keawpimol, A., Deeniam, P. and Boonkum, P. (2015). “Surface modification of zinc oxide nanoparticles using polyethylene glycol under microwave radiation” Key Engineering Materials, 659: 609-614.
8. Sooksaen, P. (2015). “Morphology and phase composition of sol-gel derived aluminum borate nanowhiskers” Key Engineering Materials, 659: 121-126.
9. Sooksaen, P., Rapp, M., Sirinakorn, T., Meepanya, P. and Leangthammarat, P. (2014). “Morphology controlled flower-like ZnO particles synthesized by low cost high pressure cooker” Key Engineering Materials, 608: 159-163.
10. Sooksaen, P., Rapp, M. and Potharin, K. (2014). “Microwave assisted method on the morphology of aluminium doped ZnO nanocrystals” Key Engineering Materials, 608: 153-158.
11. Sooksaen, P., Utama, N., Pratooyai, J., Chinsatit, P. and Chuankrerkkul, N. (2014). “Microstructure and Dielectric Properties of Alumina Addition on TiO2>-doped Barium Titanate Ceramics” Ferroelectrics, 458(1), (January): 118-121.
12. Sooksaen, P., Yongvanich, N., Penglao, W., Jeentong, R. and Worapakapakorn, B. (2013). “High Content of Niobium on the Properties of Barium Titanate Ceramics” Ferroelectrics, 452(1), (January): 22-26.
13. Chomsirigul, N., Khuanthong, O., Sooksaen, P. and Chuankrerkkul, N. (2014). “Influence of Specimen Dimensions and Temperature on the Debinding Behavior of Alumina Feedstock” Key Engineering Materials, 608: 170-174.
14. Chuankrerkkul, N., Sooksaen, P., Pakunthod, P., Kosalwit, T. and Pinthong, W. (2013). “Powder Injection Moulding of Alumina Using PEG/PVB Binder Systems” Key Engineering Materials, 545: 173-176.
15. Loryuenyong, V., Buasri, A., Pochana, J., Hosawangwong, S., Thaisaung, S. and Sooksaen, P. (2013). “Synthesis of Anatase TiO2 Nanoparticles by Template Sol-Gel Method and Its Application in Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants” Advanced Science Letters, 19(10), (October): 2919-2922.
16. Sooksaen, P., Kannasute, S., Larbmark, K. and Maneelada, C. (2012). “Bulk crystallization of ceramic whiskers from borate-based glass” Advanced Materials Research, 488-489: 291-294.
17. Sooksaen, P., Chaithep, K., Saliwong, T. and Duangart, T. (2012). “Apatite-Wollastonite Bioactive Glass-Ceramic Scaffolds for Hard Tissue Engineering” Advanced Materials Research, 506: 146-149.
18. Sooksaen, P. (2012). “Structure and Crystallization of Borate-Based Glasses for Machinable Material Applications” International Journal of Applied Physics and Mathematics, 2(2), (March): 89-92.
19. Sooksaen, P., Panyusoh, F., Atthapinan, S. and Wae-Noh, W. (2011). “Apatite-leucite micro/nano crystals from aluminosilicate glasses for dental applications”, Materials Science Forum, 694: 435-439.
20. Sooksaen, P. (2011). “Effect of alumina content on the properties of ceramic foams crystallized with nano-sized mullite crystals”, Materials Science Forum, 694: 456-460.
Proceeding
1. Thepthienchai, C., Yaemklad, N., Gharernrungrat, B., Patanathabutr, P. and Sooksaen, P. (2014). “Microstructural Study of Chemical-Etched Glass Surfaces for Inkjet Printing Technology” The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand”, Nakhonratchasima, Thailand, (January 29-31.): 105.
2. Keawpimol, A., Deeniam, P., Boonkum, P. and Sooksaen, P. (2014). “Effect of PEG Addition on the Formation of ZnO Nanostructures Synthesized by Microwave Heating” The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand”, Nakhonratchasima, Thailand, (January 29-31.): 108.
3. Puathawee, P., Sooksaen, P., Sukkum, S., Thipsupanimit, W., Yathabhutayan, O., Krataited, T., Ruksapukdee, T., Tarawachcharak, P., Srikhamhaeng, P., Suwanprathip., D. and Wanitthanya, P. (2014). “Novel materials from metal industry by-product” The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand”, Nakhonratchasima, Thailand, (January 29-31.): 114.
4. Thepthienchai, C., Yaemklad, N., Gharernrungrat, B., Patanathabutr, P. and Sooksaen, P. (2014) “Surface Microstructure and Dye Adhesion of Anodized Aluminum Alloy”, The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand”, Nakhonratchasima, Thailand, (January 29-31.): 120-121.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-