ผศ.ดร. อรัญ วสันตกรณ์

การติดต่อ :
Phone : 034219363 E-mail : wasantakorn_a@su.ac.th
การศึกษา :
- Ph.D. (Fuel Technology), The University of Sheffield, UK (2001)
- วท.ม. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2530)

Research Area
เชื้อเพลิง และพลังงาน (Fuels and Energy)
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. อรัญ วสันตกรณ์, ธนากรณ์ ถนอมลาภ, ปณิธาน อินทฤทธิ์ และ คงพัฒน์ วรรณวัฒน์ (2557). “การพัฒนาหม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า : ออกแบบและสร้างเทอร์ไบน์ขนาดจิ๋ว”, Kasetsart engineering journal, ฉบับที่ 89, ปีที่ 27 (กรกฎาคม-กันยายน): 11-22.
2. Juntarasiria, P., Nijsunkija, S., Buaticka, T., Jamkrajanga, E., Wacharawichanant, S., Seadan, M., Wasantakorna, A., and Suttiruengwong, S. (2011). “Enhancing Biogas Production from Padauk Angsana Leave and Wastewater Feedstock through Alkaline and Enzyme Pretreatment” Energy Procedia, 9: 207-215.
3. Wasantakorn, A. (2006). "A Study on Reaction of ENR with Silicic Acid" Journal of Research in Engineering and Technology, 3, (Jan-March.)
4. Wasantakorn, A. (2004). “The Heat and Mass Transfer Coefficient Correlations for a MSW-Drying System” Journal of Research in Engineering and Technology, 1(2)
5. Wongkasemjit S. and Wasantakorn A. (1999). “Laboratory Study of Corrosion Effect of Dimethyl mercury on Natural Gas Processing Equipment” The Journal of Corrosion Science and Engineering, 1, (December 13.)
Proceeding
1. Summart, T., and Wasantakorn, A. (2009). “A study on Pyrolysis of Glycerol using Carbon Black as Deoxygenating Agent” The 12th National Graduate Research Conference, Thailand, (February 12-13.)
2. Kangweeranon, P., and Wasantakorn, A. (2007). “Curing Chlorinated Natural Rubber Using Silicic Acid as a Crosslinking Agent” Polymer Graduate Conference of Thailand, Mahidol University, Nakhonpathom, (May 10-11.)
3. Srisutsue, W., Wasantakorn, A., and Chandenduang, C. (2550). “Utilization of Commune Biomass as Fuel for Running a Small Semi-Closed Cycle Gas Turbine Engine” การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 17, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จังหวัดเชียงใหม่, (29-30 ตุลาคม.)
4. Wasantakorn, A., and Katigumjorn, P. (2007). “Pyrolysis of natural rubber for obtaining of high quality automotive fuel” 7th National Grad-Research Conference, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, (April 4-5.)
5. Sittichinnawong, A., Shianmon, S., Jenkitjaroenchai, C., Arunjindawan, P., Suttirungwong, S., and Wasantakorn, A. (2006). “Removal of Carboxylic Groups in Oil Product from Pyrolysis Process of JATROPHA CURCAS Oil” The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT2006). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, (October 10-12.)
6. Swithenbank, J. and Wasantakorn, A. (1999). “Future integrated waste, energy and pollution management systems exploit pyrotechnology” The 2nd International symposium on Innovation and fuel gas treatment technologies, Sheffield, UK, (July 4-6.)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ธวัชชัย สุ่มมาตย์ (2552). “ศึกษาการสังเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์จากกลี เซอรอลโดยอาศัยเทคนิคการไพโรไลซีสร่วมกับการเติมอนุภาคตัวดูดจับอะตอมออกซิเจน” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย: ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
พรชนก กังวีระนนท์ (2551). “การเชื่อมขวางโมเลกุลยางธรรมชาติที่ถูกดัดแปลงเป็นยางคลอริเนตโดยใช้กรดซิลิซิกเป็นสารเชื่อมขวาง” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย:-

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
พรชัย คติกำจร (2550). “การพัฒนากระบวนการไพโรไลซีสยางธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สำหรับยานยนต์” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย:-

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
วรเทพ สีสัตย์ซื่อ (2551). “การใช้ประโยชน์เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามชุมชนเป็นเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ขนาดเล็ก” มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหล่งทุนวิจัย: โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-