รศ. อาชาไนย บัวศรี

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25721 E-mail : achanai130@g
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
- วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

Research Area
วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ระดับนาโน (Polymer Nanocomposites), วัสดุชีวภาพ (Biomaterials), กราฟีนและอนุพันธ์ (Graphene and Its Derivatives), การผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel Production), การเร่งปฏิกิริยา (Catalysis)
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Buasri, A. and Loryuenyong, V. (2015). “The New Green Catalysts Derived from Waste Razor and Surf Clam Shells for Biodiesel Production in a Continuous Reactor” Green Processing and Synthesis, 4 (5) (October) : 389-397.
2. Buasri, A., Patwiwattanasiri, J., Adisaisakunchai, N., Kemngen, A. and Loryuenyong, V. (2015). “The Production and Properties of Polylactide (PLA) Nanocomposites Filled with Graphene Oxide (XGO)” Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications, 9 (3-4) (March-April) : 507-510.
3. Buasri, A. and Loryuenyong, V. (2015). “Photodegradation and Thermal Properties of Biopolymer Nanocomposites Based on Poly(Butylene Succinate) and Modified Titanium Dioxide” Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications, 9 (1-2) (January-February) : 61-66.
4. Buasri, A., Rattanapan, T., Boonrin, C., Wechayan, C. and Loryuenyong, V. (2015). “Oyster and Pyramidella Shells as Heterogeneous Catalysts for the Microwave-assisted Biodiesel Production from Jatropha Curcas Oil”Journal of Chemistry, 2015, Article ID 578625 : 7 pages.
5. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Machuen, P., Chalitapanukul, P. and Jirarattanawanna, S. (2014). “Effect of Silkworm Silk Fibre Content and Length on Mechanical and Thermal Properties of Green Composites Based on Poly(Butylene Succinate” Journals of Optoelectronics and Advanced Materials,16 (7-8) (July-August) : 939-944.
6. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Jaritkaun, N., Yavilas, T. and Nongnapas Yooruengdech, N. (2013). “Mechanical and Thermal Properties of Silk Fiber Reinforced Poly(Lactic Acid) Biocomposites” Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications, 7 (11-12) (November-December) : 938-942.
7. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Worawanitchaphong, P. and Trongyong, S. (2013). “Calcium Oxide Derived from Waste Shells of Mussel, Cockle and Scallop as the Heterogeneous Catalyst for Biodiesel Production” The Scientific World Journal, 2013, Article ID 460923 : 7 pages.
8. Buasri, A., Ksapabutr, B., Panapoy, M. and Chaiyut, N. (2013). “Synthesis of Biofuel from Palm Stearin Using an Activated Carbon Supported Catalyst in Packed Column Reactor” Advanced Science Letters, 19 (12) (December) : 3473-3476.
9. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Prukpraopong, S., Jitlaykha, S. and Nualyai, S. (2013). “Photodegradation and Thermal Properties of Bionanocomposite Films Based on Polylactide and Functionalized Titanium Dioxide” Advanced Science Letters, 19 (11) (November) : 3272-3274.
10. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Pin-Ngern, K., Tonprasert, N. and Dangnuan, S. (2013). “Production of Fatty Acid Methyl Ester by Esterification of Waste Frying Oil with Methanol Using Acidified Silica as Heterogeneous” Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 7 (2) (April) : 229-232.
Proceeding
1. Buasri, A., Rochanakit, K., Wongvitvichot, W., Masa-ard, U. and Loryuenyong, V. (2015). “The Application of Calcium Oxide and Magnesium Oxide from Natural Dolomitic Rock for Biodiesel Synthesis” Energy Procedia, 79 : 562-566.
2. Buasri, A., Inkaew, T., Kodephun, L., Yenying, W. and Loryuenyong, V. (2015). “Natural Hydroxyapatite (NHAp) Derived from Pork Bone as a Renewable Catalyst for Biodiesel Production via Microwave Irradiation” Key Engineering Materials, 659 : 216-220.
3. Buasri, A., Sriboonraung, T., Ruangnam, K., Imsombati, P. and Loryuenyong, V. (2015). “Utilization of Waste Enamel Venus Shell as Friendly Environmental Catalyst for Synthesis of Biodiesel” Key Engineering Materials, 659 : 237-241.
4. Buasri, A., Worawanitchaphong, P., Trongyong, S. and Loryuenyong, V. (2014). “Utilization of Scallop Waste Shell for Biodiesel Production from Palm Oil - Optimization Using Taguchi Method” APCBEE Procedia, 8 : 216-221.
5. Buasri, A., Buranasing, G., Piemjaiswang, R., Yousatit, S. and Loryuenyong, V. (2014). “Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on Mechanical and Thermal Properties of Poly(Lactic Acid) and Poly(Butylene Succinate) Blends” Advances in Science and Technology, 96 : 33-38.
6. Buasri, A., Chaiyut, N., Loryuenyong, V., Worachat, M., Kanchanapradit, R. and Baibou, S. (2013). “Effect of TiO2 Nanoparticles on Tensile and Photodegradation Behavior of Biopolymer Films Based on Poly(Butylene Succinate)” Applied Mechanics and Materials, 376 : 89-92.
7. Buasri, A., Loakhonka, P., Benjapolchai, T., Chusripet, N. and Loryuenyong, V. (2013). “Surface Modification and Characterization of Photodegradable Polystyrene-TiO2Nanocomposites” Applied Mechanics and Materials, 372 : 128-131.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
- อาชาไนย บัวศรี. (2555). พลังงานทดแทน. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. อาชาไนย บัวศรี. (2555). ไบโอดีเซล : พลังงานพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-