ผศ.ดร. นฤทธิ์ ตรีอำนรรค

การติดต่อ :
Phone : 034219363 E-mail : triamnak_n@su.ac.th
การศึกษา :
- Ph.D. (Materials Science), Oregon State University, USA (2013)
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

Research Area
อิเล็กโตรเซรามิก (Electroceramics), ตัวเก็บประจุ (Capacitor), เซ็นเซอร์ (Sensor)
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Bootchanont, A., Triamnak, N., Rujirawat, S., Yimnirun, R., Cann, D. P., Guo, R. and Bhalla, A. (2014). “Local structure and evolution of relaxor behavior in BaTio3-Bi(Zn0.5Ti0.5)O3 ceramics” Ceramics International, 40(9): 14555-14562.
2. Prasatkhetragarn, A., Triamnak, N., Yimnirun, R. and Cann, D. P. (2014). “Morphotropic Phase Boundary of 0.875Pb(ZrxTi1-x)O3-0.125Pb (Mg1/3Nb2/3)O3 Ceramics” FERROELECTRICS, 470(1): 280-286

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-