ข่าวทั่วไป

17 พฤศจิกายน 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้เปิดสถานที่ทำการและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม