สำนักงานคณบดี

Office of Dean

เกี่ยวกับสำนักงานคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย บูรณาการ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ผนวกความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ

บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ คณะฯได้แก่งานด้านธุรการ งานคลังและพัสดุ งานให้บริการการศึกษา โดยมีเลขานุการคณะฯ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน ของสำนักงานฯ ซึ่งสำนักงานคณบดี ได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 

1

งานบริหารและธุรการ

 

2

งานคลังและพัสดุ

 

3

งานบริการการศึกษา

 

4

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารและธุรการ

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานในด้านสารบรรณ การเจ้าหน้าที่ พัฒนาและฝึกอบรมอาคารสถานที่และยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์ การประชุม งานจัดเลี้ยงรับรอง งานพิธีการต่างๆ สวัสดิการบุคลากร งานธุรการ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดระบบงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานบุคลากร หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานคลังและพัสดุ

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานในด้านงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ วิเคราะห์งบการเงิน การดำเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดระบบงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานแก่บุคลากร หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการการศึกษา

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ทะเบียนและการประเมินผลการศึกษา การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา วินัยนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทุนการศึกษา การดำเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดระบบงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานแก่นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับ ติดตามการดำเนินงานในด้านนโยบายและแผน งานงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษางานบริการวิชาการและวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดระบบงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานแก่บุคลากร หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลของหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์

ทองทิพย์ อยู่พะเนียด

เลขานุการคณะ

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร: เลขานุการคณะ
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.106
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034 109686 ต่อ 209000
ความรับผิดชอบ : กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ บุคลากรในสังกัด สำนักงานคณบดี
(ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พนิดา ตันติอำนวย

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้างานบริหารและธุรการ
สถานที่ติดต่อ : ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209000
ความรับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ งานการเดินทางไปราชการ

วรรณนภา เอี่ยมมาธุสร

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
ตำแหน่งบริหาร:
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209010
ความรับผิดชอบ : งานเลขานุการคณบดี/งานประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ / คณะทำงานบริหารคณะฯ/งานประชาสัมพันธ์/งานจรรยาบรรณ/งานสรรหา

วชรณัช จันทรวงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตำแหน่งบริหาร:
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209000
ความรับผิดชอบ : งานการขอใช้อาคารสถานที่ยานพาหนะของคณะฯ /งานวันลา /งานประสานงานเผยแพร่การจัดประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงานภายนอก

สมฤดี เบาะเปลี่ยน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตำแหน่งบริหาร:
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209010
ความรับผิดชอบ : งานสารบรรณ

ตำแหน่ง : นายช่างปฏิบัติงาน
ตำแหน่งบริหาร:
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209010
ความรับผิดชอบ : งานซ่อมบำรุง ดูแล ระบบสาธารณูปโภคของคณะฯ งานการดูแลโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องเรียน ห้องประชุม

ณัฐพงษ์ วิเชียรชูตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ตำแหน่งบริหาร:
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209010
ความรับผิดชอบ : งานซ่อมบำรุง ดูแล ระบบสาธารณูปโภคของคณะฯ งานการดูแลโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องเรียน ห้องประชุม

กัญฑิมา เลิศวิจิตสกุล

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร:
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209011
ความรับผิดชอบ : งานส่งเอกสารภายนอกคณะฯ เตรียมอาหารและเครื่องดื่มการประชุม

วริษฐา แก้วมา

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร:
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209011
ความรับผิดชอบ : งานส่งเอกสารภายในคณะฯ เตรียมอาหารและเครื่องดื่มการประชุม งานการยืม-คืนวัสดุ ได้แก่ โต๊ะ – เก้าอี้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา

จรัล ยะหอม

ตำแหน่ง : คนสวน
ตำแหน่งบริหาร:
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209000
ความรับผิดชอบ : งานสวนคณะฯ

ชยวรรณ อร่ามรามศรี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งบริหาร:
สถานที่ติดต่อ : ห้อง ท.105
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) : 034-109-686 ต่อ 209000
ความรับผิดชอบ : ดูแล บำรุงรักษารถคณะฯ ขับรถคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย