แนะนำภาควิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

Industrial Engineering and Management

ประวัติภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2542

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงเพื่อ ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตที่มี ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา วิจัย และพัฒนา ทางด้านสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ นอกจากนั้นวัตถุประสงค์อื่นเพื่อ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และ บริการวิชาการให้กับ สังคมประกอบด้วยภาค อุตสหกรรม ภาคธุรกิจ และรัฐบาล

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการจัดการและการผลิต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคมรวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ
มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการจัดการและการผลิต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคมรวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชำนาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตโดยมีโครงการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีในการเข้าไปเรียนรู้การทำงานจริงในโรงงาน พร้อมทั้งเรียนรู้จากปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรมและทำงานวิจัยที่ผู้ประกอบการ (เจ้าของโรงงาน) ต้องการอย่างแท้จริง
3 มุ่งเน้นและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายที่ใช้ในการสร้างผลงานวิจัย อาทิเช่น Visual Studio, Mathlab, Premium Solver Gurobi Arena และ Pro-Model

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชำนาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตโดยมีโครงการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีในการเข้าไปเรียนรู้การทำงานจริงในโรงงาน พร้อมทั้งเรียนรู้จากปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรมและทำงานวิจัยที่ผู้ประกอบการ (เจ้าของโรงงาน) ต้องการอย่างแท้จริง
3 มุ่งเน้นและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายที่ใช้ในการสร้างผลงานวิจัย อาทิเช่น Visual Studio, Mathlab, Premium Solver Gurobi Arena และ Pro-Model

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการด้านการจัดการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญขั้นสูงในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่น อันเป็นการนำพาประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่โดยมีโครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในส่วนของการสนับสนุนข้อมูลและทุนการทำวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาสำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนในด้านความรู้ และงานวิจัยด้านการจัดการงานวิศวกรรม
4.มุ่งเน้นและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายที่ใช้ในการสร้างผลงานวิจัย อาทิเช่น Visual Studio, Mathlab, Premium Solver Gurobi Arena และ Pro-Model

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการด้านการจัดการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญขั้นสูงในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการจัดการงานวิศวกรรม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอื่น อันเป็นการนำพาประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่โดยมีโครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในส่วนของการสนับสนุนข้อมูลและทุนการทำวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาสำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนในด้านความรู้ และงานวิจัยด้านการจัดการงานวิศวกรรม
4.มุ่งเน้นและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายที่ใช้ในการสร้างผลงานวิจัย อาทิเช่น Visual Studio, Mathlab, Premium Solver Gurobi Arena และ Pro-Model

ข้อมูลติดต่อของภาควิชา

สำนักงาน : วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ อยู่ชั้น 5 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร :034 109686 ต่อ 209500

เบอร์โทร : 034-254235

Website : https://sites.google.com/site/iesilpakorn/

Facebook : https://www.facebook.com/ieml.eng.su

ผศ. จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์

ผศ. ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ

ผศ. มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์

ผศ. วันชัย ลีลากวีวงศ์

ผศ. สุขุม โฆษิตชัยมงคล

ผศ. สุวัฒน์ เณรโต

ผศ.ดร. คเณศ พันธุ์สวาสดิ์

รศ.ดร. ชูศักดิ์ พรสิงห์

ผศ.ดร. ศรีรักษ์ ศรีทองชัย

ผศ.ดร. สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์

รศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร

อ. กวินธร สัยเจริญ

อ. เกษรินทร์ พูลทรัพย์

อ. ธนาธร เกรอต

อ. ธรรมวิชช์ ประเสริฐ

อ. บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช

ผศ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร

อ.ดร. สิทธิชัย แซ่เหล่ม

ผศ. ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก

อ.ดร. นพคุณ แสงเขียว

อ.ดร. พีรพงศ์ ภควณิช