ผศ. วันชัย ลีลากวีวงศ์

การติดต่อ :
Phone : 081-8235280 E-mail : Lwanchai@su.ac.th
การศึกษา :
- วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2549)
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2536)

Research Area
วิศวกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, ระบบประกันคุณภาพ, โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน, วิศวกรรมซ่อมบำรุง, วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรม
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุวัฒน์ เณรโต, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, สุริยกาล ชุมแสง, ธนาณัติ กล้าหาญ “การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนของเชื้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบจากต้นข้าวโพด” การ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัย และสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์, 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
2. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุวัฒน์ เณรโต, โอรส พินิจรัตนพันธ์, ฐิติวัฒน์ แน่นหนา, ธนาณัติ กล้าหาญ “การพัฒนาระบบการขนถ่ายภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558, 6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ
3. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, สุริยกาล ชุมแสง, ณัฐพงษ์ ทาเอื้อ “การประยุกต์ใช้ความ น่าเชื่อถือเพื่อหาอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญ” การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2558, 6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ
4. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, โอรส พินิจรัตนพันธ์ ,กิตติพงษ์ เจริญสุข, ธนาณัติ กล้าหาญ “การปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุนของส่วนแขนหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนสลีฟ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์” การประชุมวิชาการ ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557, 30-31 ตุลาคม 2557 สมุทรปราการ
4. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุวัฒน์ เณรโต, โอรส พินิจรัตนพันธ์, กมลชนก วงศ์เครือ, นิตชานนท์ ทองสีเหลือง “การสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อจัดเก็บอะไหล่พร้อมใช้งาน กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557, 30-31 ตุลาคม 2557 สมุทรปราการ
5. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, สุวัฒน์ เณรโต, มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์, ปทิตตา แก้วเขียว “การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเก็บบันทึกข้อมูลเครื่องมือตัด กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้น ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์” การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 9, 28-29 กรกฎาคม 2556, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 2556.
6. วันชัย ลีลากวีวงศ์, โอรส พินิจรัตนพันธ์,สุขุม โฆษิตชัยมงคล, สุวัฒน์ เณรโตและ กนกวรรณ ตู้บรรเทิง “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 9, 28-29 กรกฎาคม 2556, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 2556.
7. วันชัย ลีลากวีวงศ์, โอรส พินิจรัตนพันธ์, สุวัฒน์ เณรโต, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, พาลพัชนี ปรางค์ ชัยภูมิ “การประยุกต์ใช้แบบจำลองกับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ภายใน กรณีศึกษา : โรงงานเยื่อกระดาษ” งานประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติครั้งที่ 10 (OR NET 2013), 11-14 กันยายน 2556 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
8. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์, ธนาณัติ กล้าหาญ, ณัฐพลบุญทันใจ “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเองในโรงงานผลิต กระดาษ” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556, 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยาชลบุรี
9. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุวัฒน์ เณรโต, มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์, วิทยา นาทันลิ “การเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการผลิต โดยการปรับปรุงอุปกรณ์ตัดขึ้นรูปในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสลีฟ กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์” การประชุมวิชาการข่ายงาน วิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556, 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยาชลบุรี
10. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, ธนพล จิตต์มั่น, สัญชัย จันทร์ศักดิ์ศรี, สุชาดา ผ่องสีใส “การ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกครัวเรือนกรณีศึกษา โรงงานฉีดพลาสติก ตัวอย่าง”การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 8, 28-29 กรกฎาคม 2555, มหาวิทยาลัย นเรศวร, พิษณุโลก, 2555.
11. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, สุวัฒน์ เณรโต, พรทิพย์ ศักดิ์สกุลพรชัย “การปรับปรุง วิธีการทำงานในการตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์” การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 8, 28-29 กรกฎาคม 2555, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 2555.
12. อานนท์ กั้นเกษ, นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์, วันชัย ลีลากวีวงศ์ “การจัดการเรียนรู้งานหล่อ เครื่องประดับ” การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 8, 28-29 กรกฎาคม 2555, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 2555.
13. วันชัย ลีลากวีวงศ์, ภูวิศา เพ็ชรช่วย, นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ “การวิเคราะห์จุดเหมาะสมของ การวางแผนการผลิตเครื่องประดับ” การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555, 6-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรม พูลแมน บางกอก คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
14. วันชัย ลีลากวีวงศ์, โอรส พินิจรัตนพันธ์, นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ “การควบคุมคุณภาพการหล่อ เครื่องประดับทองด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง” การประชุมวิชาการด้านการวิจัย ดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555, 6-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรม พูลแมน บางกอก คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
15. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล,โอรส พินิจรัตนพันธ์, สัญชัย จันทร์ศักดิ์ศรี “การลดของเสีย จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกครัวเรือน กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติกตัวอย่าง” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอำ เพชรบุรี
16. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุวัฒน์ เณรโต, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, คียาภัทร โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ “การศึกษา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้า จ.นครปฐม” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอำ เพชรบุรี
17. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุวัฒน์ เณรโต, สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, ภัทรภรณ์ แสงสุริยวงษ์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมโมจิด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ” การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 7, 29-30 กรกฎาคม 2554, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 2554.
18. วันชัย ลีลากวีวงศ์, สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, เดชฤทธิ์ สอนสุระ,วรารัตน์ บุญพรม “การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษาโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์” การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 7, 29-30 กรกฎาคม 2554, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 2554.
19. Wanchai Leelakaweewong, Siripong Jungthawan, NuttanunWorrawuttanachainon, “Efficient Improvement of Sleeve Process in case of Example Electronic Factory,Thailand” The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 13-14 August 2011, The University of Danang & Danang University of Technology, Vietnam, 2011.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร