อาจารย์/เจ้าหน้าที่

Professor/Staff

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านบุคคล/บริหารและธุรการ

แบบการรายงานภาระงานขั้นต่ำ ปี พ.ศ. 2565

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับคณะ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มงานคลังและพัสดุ
 1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (พนักงาน)
 2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
 3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตร
 4. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 5. ใบสืบ-เสนอราคามหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 6. รายงานขอซื้อ
 7. รายงานขอจ้าง
 8. ใบสั่งซื้อนอกระบบ
 9. ใบสั่งจ้างนอกระบบ
 10. ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
 11. ใบส่งมอบงาน (จ้าง)
 12. ใบตรวจรับพัสดุ (ซื้อ)
 13. ใบตรวจรับพัสดุ (จ้าง)
 14. บันทีกข้อความ-ยืมเงินทดลองย้อนหลัง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านการเรียนการสอน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับคณะ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับคณะ

แบบฟอร์มงานวิจัย

 

    ไฟล์ WORD

  ไฟล์ PDF

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับคณะ

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หน่วยงานภายนอก