แนะนำภาคเทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnology

ประวัติภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2535

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบริบทในสังคมที่มีการแข่งขันสูง การจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นการขยายโอกาศทางการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2535 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรวิทยาศาตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2544 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเน้นศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ที่จบการศึกษาในสาขานั้นๆ โดยตรงทั้งจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้รายวิชาในหลักสูตรยังเน้นให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้กระบวนการจริงในอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่รวมศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ โดยอาศัยโอกาสที่นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชาต่างๆด้านวิศวกรรมศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเอง และบูรณาการทั้ง 2 ศาสตร์ โดยการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆในสาขาโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาด้านนี้โดยตรงจากต่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเน้นศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ที่จบการศึกษาในสาขานั้นๆ โดยตรงทั้งจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้รายวิชาในหลักสูตรยังเน้นให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้กระบวนการจริงในอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่รวมศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ โดยอาศัยโอกาสที่นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชาต่างๆด้านวิศวกรรมศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเอง และบูรณาการทั้ง 2 ศาสตร์ โดยการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆในสาขาโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาด้านนี้โดยตรงจากต่างประเทศ

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี สามารถคิดวิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนางานประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยให้เข้ากับงานวิจัยระดับสากลโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพหลายด้าน ซึ่งมีศักยภาพพร้อมที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ ชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมด้านพืชและจุลินทรีย์ เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ เทคโนโลยีของเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี สามารถคิดวิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนางานประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยให้เข้ากับงานวิจัยระดับสากลโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพหลายด้าน ซึ่งมีศักยภาพพร้อมที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ ชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมด้านพืชและจุลินทรีย์ เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ เทคโนโลยีของเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่มีกับวิทยาการหรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีบทบาทสำคัญในการนำศักยภาพของประเทศไทยด้านทรัพยากรชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่มีกับวิทยาการหรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีบทบาทสำคัญในการนำศักยภาพของประเทศไทยด้านทรัพยากรชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อของภาควิชา

สำนักงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อยู่ชั้น 2 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร :034 109686 ต่อ 209200

เบอร์โทร : 034-300463

Website : http://www.eng.su.ac.th/biotechnology/

Facebook : https://www.facebook.com/BiotechnologySU

ผศ.ดร. จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก

รศ.ดร. ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์

รศ.ดร. บุษราภรณ์ งามปัญญา

ผศ.ดร. พิทยา หลิวเสรี

ผศ.ดร. รุจิกาญจน์ นาสนิท

ผศ.ดร. วนิดา วัฒนการุณ

ผศ.ดร. สิริพร พงศ์ทองผาสุข

รศ.ดร. สุวัฒนา พฤกษะศรี

รศ.ดร. กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์

รศ.ดร. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์

อ. ดร. กัญจน์อมล เรียงวงษ์

อ. จุนธนี วีรเจตบดีธัช

ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ บรรใดเพ็ชร

อ.ดร. ธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์

ผศ.ดร. สินธุวัฒน์ ฤทธิธรรม

อาจารย์ ดร. นาฏระพี (กรุณา) แซนเชซ

อาจารย์ ดร.ธันยพร ศรีมหาเอก

อาจารย์ ดร.ชัยฤกษ์ หอมศิริกมล