อ. จุนธนี วีรเจตบดีธัช

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : juntaneev@h
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
- M.Sc. (Applied Genetics), University of Birmingham, UK (1993)
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)

Research Area
Algae, Caragheen
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
-
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-