แนะนำภาคเทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnology

Department history

เทคโนโลยีชีวภาพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2535

objective

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบริบทในสังคมที่มีการแข่งขันสูง การจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นการขยายโอกาศทางการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2535 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรวิทยาศาตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2544 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

Bachelor Degrees

Course Name : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Course Highlights

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

Course Highlights

Course Name : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Curriculum revised version 2022)

Course Highlights

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเน้นศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ที่จบการศึกษาในสาขานั้นๆ โดยตรงทั้งจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้รายวิชาในหลักสูตรยังเน้นให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้กระบวนการจริงในอุตสาหกรรม

Course Name : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Curriculum revised version 2022)

Course Highlights

เป็นหลักสูตรที่รวมศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ โดยอาศัยโอกาสที่นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชาต่างๆด้านวิศวกรรมศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเอง และบูรณาการทั้ง 2 ศาสตร์ โดยการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆในสาขาโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาด้านนี้โดยตรงจากต่างประเทศ

Master Degrees

Course Name :

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Doctoral Degrees

Course Name :

Course Highlights

Course Name :

Course Highlights

Information of Department

Office : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อยู่ชั้น 2 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Tel :034 109686 ต่อ 209200

Tel : 034-300463

Website : http://www.eng.su.ac.th/biotechnology/

Facebook : https://www.facebook.com/BiotechnologySU

Asst. Prof. Dr. Chureerat Puttanlek

Assoc. Prof. Dr. Chaiyong Taechapairoj

Assoc. Prof. Dr. Budsaraporn Ngampanya

Asst. Prof. Dr. Pittaya Hiewsaree

Asst. Prof. Dr. Rujikarn Nasanit

Asst. Prof. Dr. Wanida Wattanakarun

Asst. Prof. Dr. Siriporn Phongtongpasuk

Assoc. Prof. Dr. Suwattana Pruksasri

Assoc. Prof. Dr. Kanyanee Jirasripongpun

Assoc. Prof. Dr. Phimchanok Jaturapiree

Dr. Kanarmon Riangwong

Dr. Juntanee Veerajetbodithat

Asst. Prof. Dr. Chaiwat Bandaiphet

Dr. Theerawat Rungupan

Asst. Prof. Dr. Sinthuwat Ritthitham

Dr. Nardrapee (Karuna) Sanchez

Dr. Chaiyarerk Homsirikamol