อ. บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช

การติดต่อ :
Phone : 089-8867349 E-mail : otani1443@yahoo.co.th
การศึกษา :
- วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
- คบ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2540)


Research Area
เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing), การออกแบบเขียนแบบคอมพิวเตอร์ (CAD), กระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAM), กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes Laboratory), Computer Numerical Contras (CNC)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช “การศึกษาปัจจัยในการชิ้นงานด้วยเม็ดมีด APMT1604PDER-M2 ที่มี ผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว” วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2558
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร