ผศ.ดร. ยุทธนา เจวจินดา

การติดต่อ :
Phone : 0 3424 1971 E-mail : jewajinda_y@su.ac.th
การศึกษา :
- วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
- M.Eng. (Computer Engineering) University of South Carolina, USA (1999)
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2535)

Research Area
Computational Intelligence, Evolutionary Robotics, Quantum Computation, Embedded Software/Systems, VLSI Systems and FPGA
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Y. Jewajinda, Y. and P. Chongstitvatana,, "A Parallel Genetic Algorithm for Adaptive Hardware and Its application to ECG Signal Classification" Journal of Neural Computing and Applications (ISSN: 0941-0643), Springer London, vol. 22, Jun 2013
การประชุมวิชาการ
1. Y. Jewajinda, “FPGA-based Compact Differential Evolution”, International conf. on computer science and engineering (ICSEC), Nov., 2015.
2. Y. Jewajinda, “Parallel Hardware Architecture and FPGA Implementation of a Differential Evolution Algorithm”, IEEE TENCON, Nov., 2014
3. Y. Jewajinda, " FPGA-based Hardware Design and Implementation of a Differential Evolution Algorithm", The 29th international conf. on circuits/system, computer, and communicatons (ITC-CSCC), 2014
4. Y. Jewajinda, "A Performance Evaluation of a Probabilistic Parallel GAs: FPGA vs Multi-core processor", International conf. on computer science and engineering (ICSEC), 2013
5. T. Siritan, D. Worasawate, U. Techavipoo, R. Keinprasit, P. Pinunsottikul, Y. Jewajinda, C. Punyasai, P. Thajchayapong “An Ultrasound Imaging System Prototype for Raw Data Acquisition” The 2012 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON- 2012)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร