ผศ. จารุตม์ คุณานพดล

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : kunanoppadol_j@su.ac.th
การศึกษา :
บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)

Research Area
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive engineering), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New product development)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Kunanoppadol, J. (2015), “Satisfactions and purchasing factors of manufacturing machines in food factories”, Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 15, 1–24.
2. Kunanoppadol, J. (2015), “Re-engineering process to design of engine’s cam”, RMUTI Journal Special, Issue 1, 107–113.
3. Kunanoppadol, J. (2015), “Effects of intake blades on diesel engine performance”, Silpakorn University Science and Technology Journal 9, 17–27. doi:10.14456/sustj.2015.4
4. Kunanoppadol, J. (2014), “Are SMEs ready for ASEAN Economic Community (AEC) in the coming year 2015?”, Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 14, 129– 140.
5. Kunanoppadol, J. (2013), “The concept to measure the overall car performance”, Journal of Science and Technology MSU, 32, 24–29.
6. Kunanoppadol, J. (2012), “Development of the typical meteorological data for Silpakorn university Sanamchandra palace campus Zone” Journal of Science and Technology MSU, 31, 14–23.
7. Kunanoppadol, J. and Pariwatnanont, C., (2012), “Ownership structure, capital structure, and corporate performance of construction material industrial segment in the stock exchange of Thailand”, Journal of Science and Technology MSU, 31, 673–680.
8. Kunanoppadol, J. (2010), “Thermal efficiency of a combined turbocharger set with gasoline engine”, American Journal of Engineering and Applied Sciences 3, 342–349. doi:10.3844/ajeassp.2010.342.349
การประชุมวิชาการ
1. Kunanoppadol, J. (2015), “Predictive suspension control system by inclinometer and accelerometer”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015.
2. Maitree, N. and Kunanoppadol, J. (2014), “Design of inertia dynamometer for single-cylinder engine”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
3. Kunanoppadol, J. (2013), “Students’ satisfactions on Engineering Business (EB) course”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
4.Kunanoppadol, J. (2010), “The concept of using offset piston to improve the engine power”, The Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Quang Binh University, Vietnam, 13-14 August 2010.
5. Kunanoppadol, J. (2008), “Air-fuel ratio and combustion energy analysis of gasohol”, The 4th Conference on Energy Network of Thailand (E-NETT).

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- Kunanoppadol, J. (2014), Survey Research Guidebook (in Thai, Department of Mechanical Engineering, Silpakorn Univarsity (Online).
- Kunanoppadol, J. (2014), Statistical Analysis (in Thai), Department of Mechanical Engineering, Silpakorn Univarsity.
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร