ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : kittisak_mesu@yahoo.com
การศึกษา :
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (พ.ศ. 2552)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (พ.ศ. 2547)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (พ.ศ. 2544)

Research Area
ด้านการคำนวณพลศาสตร์ของไหลและความร้อน (Computational Fluid dynamics and heat transfer), การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน (Energy conservation and management), ระบบการทำความเย็น (Refrigeration system)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Khuwaranyu, K and Jaruyanon, P. (2015), “Fishing Vessel Survey of Thailand for Energy Efficiency in Fisheries”, RMUTI Journal, Special Issue 1, pp. 15-24.
2. Khuwaranyu, K. and Putivisutisak, S. (2013), “Modified Form of Low-Reynolds-Number Turbulence Model for Predicting Turbulent Heat Transfer”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Vol. 32, No. 1, pp. 8-13.
การประชุมวิชาการ
1. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Energy saving potential in fresh market of Nakhon Sawan province, Thailand”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, No. MEE-061, pp. 388-395.
2. Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2015), “Cost estimation of a case study in how to apply sugar manufacturing industry for ISO 50001”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, No. MEE-057, pp. 356-363.
3. Khuwaranyu, K. and Sritrakul, N. (2014), “Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS) Review for Effect of Tire Pressure on Vehicle Fuel Consumption”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014, No. ENE03-ID36, pp. 13-21.
4. Khuwaranyu, K. and Ruen-ngam, D. (2014), “Survey Research on the Use of Energy Saving Household Equipment and Home Appliances in Nakhon Pathom province”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
5. ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557), “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สำหรับบันทึกการใช้พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง”, WMS Management Research National Conference # 3: Innovation and Social Enterprise, โรงแรมทวินโลตัส, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716.
6. Khuwaranyu, K. (2013). “Study of air ventilation design using CFD for public toilets”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, No. MME50, pp. 309 - 315.
7. Khuwaranyu, K., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P. (2013), “Fishing energy efficiency review for the consumption reduction in fisheries”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, No. MME55, pp. 292-302.
8. Khuwaranyu, K., Jarueksil, N., and Subhappech, N. (2013), “Case Study on Estimating the Carbon Footprint of Product: Sugar Industry”, การประชุมวิชาการระด้บชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม, 2-3 ธันวาคม 2556, No. O-25, pp. 101-110.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
1. กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557), “แนวทางการลดค่าใช้จ่ายระบบผลิตน้ำเย็น”, ASHRAE Thailand Chapter Journal, Vol. 1 (2013-2014), pp. 16-21.
2. กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557), “การผสมผสานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) กับความปลอดภัยต่อชีวิต”, ASHRAE Thailand Chapter Journal, Vol. 2, (2013-2014), pp. 10-15.
อื่นๆ
- ผู้อ่านบทความ (Reviewer) ให้แก่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (เช่น การประชุมวิชาการระด้บชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2-3 ธันวาคม 2556, มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม, The 6th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2558 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เมื่อ ตุลาคม 2558)
สิทธิบัตร