ผศ.ดร. ธิบดินทร์ แสงสว่าง

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : sangsawang_t@su.ac.th
การศึกษา :
- ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
- วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)

Research Area
พลังงานทดแทน (Renewable Energy), เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine), การปรับอากาศ (Air Conditioning)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. ธิบดินทร์ แสงสว่าง ทศพล สุขจิตร์ และ ธีระชัย สุรโชติเวศย์ (2557), “การวิเคราะห์คาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์จากการสร้างบ้านพักอาศัย กรณีศึกษาบ้านพักอาศัยขนาด 300 ตารางเมตร”, วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ฉบับที่ 43, เล่มที่ 3, หน้า 579-588.
การประชุมวิชาการ
1. ธิบดินทร์ แสงสว่าง กิตตินันท์ นนทะวัน ณัฐวุฒิ เป้าบ้านสวน พงศธรณ์ พินิจ ทัชพงษ์ บุตรโคตร และ พันทวี ขันทอง (2558), “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้สนามไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, หน้า 173-176.
2. ธิบดินทร์ แสงสว่าง ณัฐ วรรณโชค และ ภัทรพล มณีวรรณ (2558), “การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอล”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, หน้า 177-182.
3. ธิบดินทร์ แสงสว่าง กิตติมศักดิ์ ตันตระกูล และ วิศรุต รำไพยกูล (2558), “การเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้เชื้อเพลิงระหว่างดีเซล-กลีเซอรอลและน้ำมันดีเซล”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, หน้า 183-186.
4. ธิบดินทร์ แสงสว่าง พีระวัฒน์ เชษฐโชติรส และ วีระยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์ (2558), “การศึกษาสมรรถนะน้ำมันดีเซลผสมน้ำในเครื่องยนต์เรือประมง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, หน้า 187-191.
5. Sangsawang, T., Keadmanee, J., and Kraokrue, P. (2014), “Improvement of Air Ventilation in Underground Parking Area by Compuational Fluid Dynamics”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
6. ธิบดินทร์ แสงสว่าง ประพันธ์ ศรีสุข และ สาธิต ลี้ปัญญาพร (2557), “การใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นตัวกลางในการใช้เอธานอลกับดีเซลในเครื่องยนต์เรือประมง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 13, จังหวัดจันทบุรี, 13 – 14 มีนาคม 2557, หน้า 191-196.
7. ธิบดินทร์ แสงสว่าง เจตน์ดนัย อิทธิมณฑล และ ณัฐพล ปิ่นแก้ว (2557), “การศึกษาการนำน้ำผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, จังหวัดจันทบุรี, 13-14 มีนาคม 2557, หน้า 197-202.
8. Sangsawang, T. (2013), “Effect of Cooling Water Flow Rate on the Performances of Diesel Engine”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
9. กิตติธัช ถนอมพงษ์ชาติ จิรวรรณ เตียร์สุวรรณ และ ธิบดินทร์ แสงสว่าง (2556), “สมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดเชื้อเพลิงโดยอ้อมที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทนอลเป็นเชื้อเพลิง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 12, จังหวัดเชียงราย, 14-15 มีนาคม 2556, หน้า 270-274.
10. Sangsawang, T., Wasananon, S., and Amornpattarakiat, A. (2012), “The Effect of Equivalent Ratio on the Performance and Emissions of Diesel Engine”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012.
11. ธิบดินทร์ แสงสว่าง เอมินันท์ อมรภัทรเกียรติ (2555), “การวิเคราะห์เอกเซอร์จีของเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและไบโอดีเซลที่สภาวะการทำงานสูงสุด”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 11, จังหวัดจันทบุรี, 8-9 มีนาคม 2555, หน้า 31-36.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- ธิบดินทร์ แสงสว่าง (2554), เครื่องยนต์สันดาปภายใน, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครปฐม: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร