ผศ.ดร. ปรเมศร์ อารมย์ดี

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : porametr@gmail.com
การศึกษา :
- Ph.D. (Mechanical Engineering), Thammasat University , Thailand (2012)
- M.Eng.Sc (Mechanical Engineering), University of New South Wales, Australia (2006)
- B.Eng (Mechanical Engineering), Thammasat University, Thailand (2005)

Research Area
ด้านวิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering), เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuels), ระบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized-bed Combustion Systems)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Kuprianov, V.I. and Arromdee, P. (2013), “Combustion of peanut and tamarind shells in a conical fluidized-bed combustor: a comparative study”, Bioresource Technology, Vol. 140, pp. 199-210.
2. Arromdee, P. and Kuprianov, V.I. (2012), “A comparative study on combustion of sunflower shells in bubbling and swirling fluidized-bed combustors with a cone-shaped bed”, Chemical Engineering & Processing: Process Intensification, Vol. 62, pp. 26-38.
3. Arromdee, P. and Kuprianov, V.I. (2012), “Combustion of peanut shells in a cone-shaped bubbling fluidized-bed combustor using alumina as the bed material”, Applied Energy, Vol. 97, pp. 470-482.
4. Arromdee, P., Kuprianov, V.I., Kaewklum, R., and Sirisomboon, K. (2010), “Experimental study on combustion of sunflower shells in a pilot swirling fluidized-bed combustor”, Energy & Fuels, Vol. 24, Issue. 7, pp. 3850-3859.
5. Kuprianov, V.I., Kaewklum, R., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and Chakritthakul, S. (2010), “Combustion and emission characteristics of a swirling fluidized-bed combustor burning moisturized rice husk”, Applied Energy, Vol. 87, Issue. 9, pp. 2899–2906.
6. Sirisomboon, K., Kuprianov, V.I., and Arromdee, P. (2010), “Effects of design features on combustion efficiency and emission performance of a biomass-fuelled fluidized-bed combustor”, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Vol. 49, Issue. 3, pp. 270–277.
การประชุมวิชาการ
1. Wasananon, S. and Arromdee, P. (2015), “Factors Affecting the Behaviour and Attitudes towards Safety at Work: A Case Study among Employees of Thai Toray Textile Mills Public Company Limited”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, 6p.
2. Arromdee, P. and Hussachu, S. (2014), “Combustion and Emission Performance of a Conical Fluidized-Bed Combustor Fired with Thai Fuel Pellets from Agricultural Residues”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014, 7p.
3. Arromdee, P. (2014), “Factors Affecting Purchasing Decision on A Coffee Machine in NakhonPathom City Municipality”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014, 6p.
4. Sirisomboon, K. and Arromdee, P. (2013), “Effects of Air Distributor Systems on Flow Behaviors in a Twin-CyclonicFluidized-Bed Combustor”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, 6p.
5. Sirisomboon, K., Charornporn, P. and Arromdee, P. (2012), “Impacts of Air Staging on NO Emission from a Conical Fluidized-bed Combustor Firing Sunflower Shells”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012, pp. 21-26.
6. Arromdee, P. and Kuprianov, V.I. (2012), “Comparative study on firing of some Thai unconventional biomass fuels in a conical fluidized-bed combustor”, The Third TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chiang Rai, Thailand, 24–27 October 2012, 8p.
7. Kuprianov, V.I. and Arromdee, P. (2012), “Effects of operating conditions on combustion of peanut and tamarind shells in a conical fluidized-bed combustor”, The 5th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection - Part I (SEEP 2012), Ireland, 5-8 June 2012, pp. 41-46.
8. Arromdee, P., Kuprianov, V.I., Aunsakul, C., Polthai, C., Tuenudomseel, D.,Tangphong, P. and Sookkasem, W. (2011), “Comparative studies on combustion of peanut and tamarind shells in a bubbling fluidized bed: fluidization characteristics of binary alumina–biomass mixtures”, The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering, Krabi, Thailand, 19-21 October 2011, 10p.
9. Arromdee, P.,Kuprianov, V.I., Nithikan, M., Wongjaturapat, N., Pasutnavin, R., Tilokkul, T., Thamrongdullapark, V. andLamlertpongpana, W. (2011), “Comparative studies on combustion of peanut and tamarind shells in a bubbling fluidized bed: combustion and emission characteristics”, The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering, Krabi, Thailand, 19-21 October 2011, 11p.
10. Kuprianov, V.I. and Arromdee, P. (2011), “A pilot study on combustion of peanut shells in a cone-shaped bubbling fluidized-bed combustor using alumina sand as the bed material”, The Third International Conference on Applied Energy (ICAE 2011) [CD-ROM], Perugia, Italy, 16-18 May 2011, pp. 1595-1606.
11. Kuprianov, V.I., Arromdee, P., Chakritthakul, S., Kaewklum, R. and Sirisomboon, K. (2011), “Combustion of some Thai agricultural and wood residues in a pilot swirling fluidized-bed combustor”, The World Renewable Energy Congress 2011 [CD-ROM], Linköping, Sweden, 8-13 May 2011, 8 p.
12. Arromdee, P. and Kuprianov, V.I. (2010), “A pilot study on combustion and emission performance of a conical fluidized-bed combustor firing sunflower shells”, The International Conference on Innovations for Renewable Energy (IRE 2010), Hanoi, Vietnam, 21-23 September 2010, pp. 109-116.
13. Arromdee, P. and Kuprianov, V.I. (2010), “Combustion of sunflowers shells in conventional and swirling fluidized beds: a comparative study between two combustion techniques”, The 18th European Biomass Conference and Exhibition, 3–7 May 2010, Lyon, France, pp. 1156-1166.
14. Arromdee, P., Kuprianov, V.I., Kaewklum, R. and Sirisomboon, K. (2010), “Experimental study on combustion of biomass fuels in a swirling fluidized bed”, The International Conference on Applied Energy (ICAE 2010) [CD-ROM], Singapore, 21-23 April 2010, pp. 435-446.
15. Kuprianov, V.I., Kaewklum, R., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and Chakritthakul, S. (2009), “Improvement of combustion efficiency and minimizing CO and NO emissions of a swirling fluidized-bed combustor firing rice husk”, The 2nd International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP 2009) [CD-ROM], Capri, Italy, 9-11 June 2009, pp. 9-16.
16. Arromdee, P., Kuprianov, V.I., Kaewklum, R. and Sirisomboon, K. (2009), “Combustion and emission performance of a swirling fluidized-bed combustor fired with sunflower shells”, The World Renewable Energy Congress 2009 – Asia: The 3rd International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2009) [CD-ROM], Bangkok, Thailand, 19-22 May 2009, No. A2-057, pp. 288-293.
17. Kuprianov, V.I., Kaewklum, R., Janvijitsakul, K., Arromdee, P.and Chakritthakul, S. (2009), “Combustion and emission characteristics of burning moisturized rice husk in a swirling fluidized-bed combustor”, The First International Conference on Applied Energy (ICAE'09) [CD-ROM], Hong Kong, 5-7 January 2009, pp. 279-290.
18. Kuprianov, V.I., Kaewklum, R., Janvijitsakul, K., Arromdee, P.and Chakritthakul, S. (2008), “A study of firing rice husk in a swirling fluidized-bed combustor using annular spiral air distributor”, The 2nd WSEAS/IASME International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE’08), Corfu, Greece, 26-28 October 2008, pp. 30-35.
19. Janvijitsakul, K., Kuprianov, V.I. and Arromdee, P. (2008), “Formation and reduction of CO and NOxin a rice husk-fuelled fluidized-bed combustor using air staging”, The International Conference on Environmental Research and Technology (ICERT’08), Penang, Malaysia, 28–30 May 2008, pp. 303-307.
20. Janvijitsakul, K., Kuprianov, V.I., Arromdee, P. and Douglas, P.L. (2007), “Effects of operating conditions and air-staging on combustion and emission performance of a 400 kWth fluidized-bed combustor firing rice husk”, The Second GMSARN International Conference 2007 on Sustainable Development: Challenges and Opportunities for the Greater Mekong Subregion [CD-ROM], Pattaya, Thailand, 12-14 December 2007, No. E-26, 7 p.
21. กษมา ศิริสมบูรณ์ และ ปรเมศร์ อารมย์ดี (2558), “ผลกระทบของจากความสูงของทางออกอากาศที่มีต่อการกระจายความเร็วและอุณหภูมิภายในเตาเผาอิฐทรงเจดีย์โดยใช้วิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล (CFD)”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, จังหวัดนครราชสีมา, 1–3 กรกฎาคม 2558.
22. ปรเมศร์ อารมย์ดี กษมา ศิริสมบูรณ์ และ สุปรีชา หัสชู (2558), “การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้และไพโรไลซิสของกิ่งหม่อน”, การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและ มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์ รีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่, 19-20 มีนาคม 2558
23. กษมา ศิริสมบูรณ์ ปรเมศร์ อารมย์ดี และ สุปรีชา หัสชู (2557), “การออกแบบและสร้างชุดทดสอบเตาฟลูอิดไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้ผนังสองชั้นชนิดเบดหมุนวน”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
24. ปรเมศร์ อารมย์ดี และ กษมา ศิริสมบูรณ์ (2557), “การลดปริมาณก๊าซไนตริกออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาฟลูอิดไดซ์เบดโดยใช้เทคนิคการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเป็นขั้น”, การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและ มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, โรงแรมเจ้าหลาว คาร์บาน่า รีสอร์ท, จังหวัดจันทบุรี, 13–14 มีนาคม 2557, หน้า 231-236.
25. ปรเมศร์ อารมย์ดี และ กษมา เจนวิจิตรสกุล (2551), “การอบแห้งน้ำมะพร้าวโดยใช้ปั๊มความร้อน”; ประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 7, เชียงใหม่, ประเทศไทย, 13-14 มีนาคม 2551, หน้า 43-47.
26. ธีระศักดิ์ หุดากร ปรเมศร์ อารมย์ดี และ ธิบดินทร์ แสงสว่าง (2551), “การปรับปรุงประสิทธิภาพครื่องปรับอากาศโดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อน”, การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4, จังหวัดนครปฐม, 14-16 พฤษภาคม 2551.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร