ผศ. พงษ์ศิริ จรุยนนท์

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : airypoly@yahoo.com
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2536)

Research Area
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics (CFD)), เครื่องจักรกลของไหล(Fluid machinery), กังหันน้ำ (Hydro turbine), พลังงานทดแทน (Renewable energy)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
1. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Energy saving potential in fresh market of NakhonSawan province, Thailand”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, No. MEE061, pp. 388-395.
2. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Fishing Vessel Survey of Thailand for Energy Efficiency in Fisheries”, RMUTI Journal, Special, Issue 1, pp. 15-24.
3. ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557), “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สำหรับบันทึกการใช้พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง”, WMS Management Research National Conference # 3: Innovation and Social Enterprise, โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716.
4. Khuwaranyu, K., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P. (2013), “Fishing energy efficiency review for the consumption reduction in fisheries”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, No. MME55, pp. 292-302.
อื่นๆ
สิทธิบัตร