รศ.ดร. สาโรช พูลเทพ

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : saroj@su.ac.th
การศึกษา :
- Ph.D. (Optoelectronic Engineering), Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT), Toulouse, France, (2008)
- วศ. ม. (มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (พ.ศ. 2545)
- คอ. บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (พ.ศ. 2540)

Research Area
ระบบตรวจจับชนิดใยแก้วนำแสง และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Fiber Optic Sensor, Mechatronic Engineering)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ววารสารวิชาการ
1. Pullteap, S. and Seat, H. (2015), “An Extrinsic Fiber Fabry-Perot Interferometer for Dynamic Displacement Measurement”, Photonic Sensors, Vol. 5, No. 1, pp. 50-59.
2. Pullteap, S. and Pathomsuriyaporn, M. (2013), “Study on Disaster Prevention Plan for an Electronic Industry in Thailand”, International Journal of Mechanical Science and Engineering, Thailand, Vol. 7, No. 11, pp. 190-193.
3. Pullteap, S. (2013), “Development of a Hexapod Robot Controlling by Fuzzy Logic Controller”, International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics, Vol. 1, No. 6, pp. 141-146.
4. Pullteap, S. (2012), “Design and Development of an Automatic Swine Feeding Machine Cooperated with Radio Frequency Identification Technique”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Thailand, Vol. 32, No. 1, pp. 106–111.
5. Pullteap, S. and Sangvornyotin, C. (2012), “Technical Textile Industry for Engineering Applications in Thailand: Roles and Significance”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Thailand, Vol. 31, No. 5, pp. 689–694.
6. Pullteap, S. and Jaruyanon, P. (2012), “Study of Electric Vehicle Demand in Bangkok and its Vicinities: A Case of Motorcycle Taxis”, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 2, pp. 23-28.
7. Pullteap, S. and Boontuboon, T. (2012), “Development of a Controlling Program for Six-legged Robot by VHDL Programming”, International Journal of Computer, Internet and Management, Vol. 20, No. 3, pp. 23-27.
8. Khunsin, W., Amann, A., Kocher-Oberlehner, G., Sergei G. Romanov., and Pullteap, S. (2012) “Han Cheng Seat, Eoin P. O’Reilly, Rudolf Zentel, and Clivia M. Sotomayor Torre”, Noise-Assisted Crystallization of Opal Films, Adv. Funct. Mater., Vol. 22, pp. 1812 - 1821.
การประชุมวิชาการ
1. Chatpoomrujee, P., Khemwat, R., and Pullteap, S. (2015), “Process Improvement in Blow Film Plastic Production by Using Engineering Business Principle” International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, Thailand, pp. 93–96.
2. Tangtanawat, T., Udomsombatrattana, S., Pullteap, S., and Kheovichai, K. (2015), “Worthiness of Changing LED Lighting System at Silpakorn University” International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, Thailand, pp. 97-101.
3. Chotigavanich, V., Poolthaveetham, S., Pullteap, S., and Kheovichai, K. (2015), “The possibility study on waste management at Silpakorn University (Sanam Chandra Palace Campus)” International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, Thailand, pp. 88-92.
4. Lapsongphon, Ch. And Pullteap, S. (2014), “A Comparison of Production Effects between Compact Fluorescent and LED Lighting: A Case for CO2 Emission”, Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia. 28-30 August 2014.
5. Luangbumrungrak, Ch., Cheevasatheinchaiyaporn, S., and Pullteap S. (2014), “Feasibility Analysis for a Smart Building System at Silpakorn University”, Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia. 28-30 August 2014.
6. Pullteap, S. and Lapsongphon, C. (2013), “Study on Life-Cycle Assessment of Lighting Lamps: Approach in Greenhouse Gas Effects”, Joint Symposium on Mechanical-Industrial Engineering and Robotic 2013 (MIER2013), Chiang-Mai, Thailand, pp. 13.
7. Pullteap, S. and Pathomsuriyaporn, M. (2013), “Study on Disaster Prevention Plan for an Electronic Industry in Thailand”, International Conference on Economic and Business Management: ICEBM 2013, Paris, France, pp. 180–183.
8. Pullteap, S. (2012), “Development of an Optical Fiber based Interferometer for Small Vibration Measurements”, The 11th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN2012), Pattaya, Thailand, pp. 107–110.
9. Pullteap, S. and Kritsamrankul, S. (2012), “Design and Development of an Automatic Swine Feeding Machine Cooperated with Radio Frequency Identification Technique”, Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012, pp. 92–97.
10. Pullteap, S. and Seat, H. C. (2012), “Investigation and Compensation of Polarization-Induced Signal Fading in an Extrinsic Fiber-based Fabry-Pérot Interferometric Vibrometer”, IEEE International Conference on Mechatronics and Embedded System and Applications, Suzhou, China, pp. 12-17.
11. Kritsumran, S., Pechsong, S., and Pullteap, S. (2012), “Development of a Temperature Controlling System in Solar Drying Chamber by using a Microcontroller”, 4th National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems, Bangkok, Thailand, pp. 109-114.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
- สาโรช พูลเทพ (2558), “การเขียนโปรแรกมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล (Computer Programming for Mechanical Engineering)”, พิมพ์ครั้งที่ 1, -นครปฐม, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร