ผศ. นพพงศ์ ศรีตระกูล

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : noppong.sritrakul@gmail
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2550)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)

Research Area
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics(CFD)), เครื่องจักรกลของไหล (Fluid machinery), กังหันน้ำ (Hydro turbine), พลังงานทดแทน (Renewable energy)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
-

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
1. Boonkumkrong, N., Sungkasem, J., and Srithakul, N. (2557), “Backstepping Boundary Control for Vibration Suppression of the Undamped Shear Beam with Sliding base”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 28, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
2. Khuwaranyu, K. and Sritrakul, N. (2014), “Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS) Review for Effect of Tire Pressure on Vehicle Fuel Consumption”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014
3. Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2014), “Thermal Performance Investigation of a Trapezoid Corrugated Solar Collector with Internal Baffles”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
4. Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2013), "Thermal Performance Investigation of a Loop Thermosyphon Evacuated Tube Solar Water Heater", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
5. Khuwaranyu, K., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P. (2013), "Fishing Energy efficiency review for the consumption reduction in fisheries", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
6. Sae-Ueng, U., Sritrakul, N., and Soponpongpiapat, N. (2012), “Kinetics of Biomass Decomposition in Pyrolysis and Torification Process”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012.
อื่นๆ
- การบรรยาย
1. วิทยากรบรรยายในหัวข้อกรณีศึกษาตัวอย่างการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์" (นักวิจัยรุ่นอาวุโส) จัดโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 17.30 น.
ผู้อ่านบทความ
1. ผู้อ่านบทความ (Reviewer) ให้แก่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering วันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี
2. ผู้อ่านบทความ (Reviewer) ให้แก่การประชุมวิชาการระดับชาติ
- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 วันที่ 15 ถึง 17 ตุลาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น
- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 วันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี
สิทธิบัตร