ผศ. ดร. วิชุดา เมตตานันท

การติดต่อ :
Phone : 034259025 E-mail : vichuda.mettanant@gmail
การศึกษา :
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2547)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)

Research Area
การใช้แสงธรรมชาติ และพลังงานในอาคาร (Daylighting and energy in buildings)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
-
การประชุมวิชาการ
1. Mettanant, V. and Chaiwiwatworakul, P. (2015), “Heat transmission of double-pane windows with horizontal slats for Thailand”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015.
2. Mettanant, V., and Boonthep, C., and Jaroenrat, V. (2015), “Life cycle cost and energy analysis of roof systems for single-family houses”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015.
3. ธนิก แสนชมภู พรรษพล น่วมคุณสิน ดนัย ขวาธิจักร และ วิชุดา เมตตานันท (2558), “การศึกษาผลของการควบคุมม่านแนวตั้งเพื่อให้เกิดสภาวะความสบายเชิงความร้อนและสภาวะความสบายทางสายตาภายในอาคาร (The study of vertical blind controls for thermal and visual comforts in buildings)”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, จังหวัดนครราชสีมา, 1-3 กรกฎาคม 2558.
4. Mettanant, V. and Katejanekarn, T. (2014), “Optimum Thailand’s Green Building Label for an Office Building”, The International Conference on Utility Exhibition on: Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), Thailand, 19-21 March 2014.
5. Mettanant, V., Choungchos, J., Numsoy, S., and Natichaowalit, A. (2014), “The Effects of Vertical Blind Controls on Daylighting and Visual Comfort”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
6. วิชุดา เมตตานันท (2557), “มาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Energy Conservation Measures in the Passenger Terminal Building at Chiang Mai International Airport)”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
7. Mettanant, v. (2013), “Upgrading of Mulberry Branches by Torrefaction”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
8. วิชุดา เมตตานันท ธวัชชัย จันทร์ปาน และ ภูมิภัทร์ รัตนวัน (2556), “การปรับปรุงคุณสมบัติกิ่งยาสูบด้วยการทอร์รีแฟกชัน (Upgrading of Tobacco Branches by Torrefaction)”,การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, จังหวัดนครปฐม, 2-3 ธันวาคม 2556.
9. Mettanant, V., Supaporngomon, T., and Thanachotchaiwat, N. (2012), “Daylight Performance of an Automated Vertical Blind System”, The Fourth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IV), The Zign Hotel, Pattaya, Thailand, 10-12 August 2012

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
- Mettanant, V. and Chaiwiwatworakul, P. (2014), “Automated Vertical Blinds for Daylighting in Tropical Region”, Energy Procedia, Vol. 52, pp. 278-286.
อื่นๆ
สิทธิบัตร