ผศ. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์

การติดต่อ :
Phone : 034-259025 E-mail : sivapong@su.ac.th
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541)

Research Area
ออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design), ไมโครคอลโทรลเลอร์ (Microcontroller), ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. Junsatien, W., Soponpongpipat, N., Phetsong, S. (2013), “Torrefaction Reactors”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Thailand, Vol. 32, No. 1 (Jan-Feb 2013), pp. 84-91.
2. Phetsong, S. and Thupna, S. (2013), “Development of Temperature Controlling System in drying chamber by mixing air inlet”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Thailand, Vol. 32, No. 1 (Jan-Feb 2013), pp. 101-105.
การประชุมวิชาการ
1. Sivapong, P. and Pongsiri, J. (2011), “A case study of the boiler safety in Rayong province”, The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB III), The University of Danang and Danang of the Technology, Viet Nam, 13-14 August 2011.
2. ศราวุธ กิจสำราญกุล ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ และ สาโรช พูลเทพ (2555), “การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 4, จังหวัดปทุมธานี, 10 เมษายน 2555, หน้า 109-114.
3. Phetsong, S. and Srikitsuwan, S. (2013), “The concept of defining the trajectory of ROVs with image processing technique”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013.
4. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557), “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สำหรับบันทึกการใช้พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง” วลัยลักษณ์วิชาการทางการจัดการ ครั้งที่ 3, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557.
5. Phetsong, S., Wijitjaruskul, S., and Seantawee, D. (2014), “Design and construction of milling machine controlled by a computer”, The Sixth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Apsara Angkor Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, 28-30 August 2014.
6. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์ และ สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ (2557), “การวิเคราะห์รูปแบบของคลื่นเสียงใต้น้ำด้วยเทคนิคการทำ FFT ร่วมกับการประมวลผลแบบขนาน”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
7. Phetsong, S. (2015), “Design and development of a small 3D Scanner”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร