ผศ.ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ

การติดต่อ :
Phone : 0818661068 E-mail : deersong1@yahoo.com
การศึกษา :
- Ph.D. (Food Technology), Massey University, New Zealand (2001)
- M.S. (Postharvest Technology), AIT (1993)
- วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2532)

Research Area
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development)
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. ชนิดา รุจิศรีสาโรช. 2557 ผลกระทบของระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเนื้อไก่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University. ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
2. Sawaengwutthipan, W. and Siriwongwialichat, P. 2015. The effect of gac fruit preparation addition On characteristics of yoghurt. Journal of Food Science and Agricultural Technology, 1(1) : 93-98.
3. Busarakorn Mahayothee, Intira Koomyart, Pramote Khuwijitjaru, Prasong Siriwongwilaichat, Marcus Nagle, Joachim Muller. Phenolic compounds, antioxidant activity, and medium chain fatty acids Profiles of coconut water and meat at different maturity stages. International Journal of Food Properties
4. Siriwongwilaichat, P., Thongart, K. and Thaisakornphan, P. 2014. The effect of blanching on texture And color of frozen young coconut meat. Food and Applied Bioscience Journal, 2 (2) : 142-150.
5. Khuwijitjaru, P., Sayputikasikorn, N., Samuhaseneetoo, S., Penroj, P., Siriwongwilaichat, P,Adachi, S. 2012. Subcritical water extraction of flavoring and phenolic compounds from cinnamon bark (Cinnamomum zeylanicum). Journal of Oleo Science, 61(6) : 349-355.
6. Samatcha Phanitcharoen, Anon Maliket and Prasong Siriwongwilaichat. 2009. Effect of drying and frying time on textural and sensory characteristics of popped rice, Asian Journal of Food & Agro- Industry 2(2) : 166 - 170
7. Phanuphong Phuangsinoun, Sudarat Harnkham and Prasong Siriwongwilaichat. 2008. Cloud Stabilizing properties of pectin from pomelo peel carrot in juice. Asian Journal of Food & Agro- Industry 1 (1), 37-42
8. Prasong Siriwongwilaichat, Ray J. Winger. 2004. Technical knowledge for food product innovation in Thailand. Agribusiness, 20(3) 233-252.
การประชุมวิชาการ
1. Doungjai T., Lalida C., Prasong S., Piyachat C. and Thipdonnaya T. 2016. Retrogradation Properties Of Waxy Rice Flour Containing Converted Tapioca Starch. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
2. Siriwongwilaichat, P., Thipphanatsirisakun, T., Thirathumthavorn, D. Chaiuer, P. 2016. The effect of primary emulsion phase raito on stability of multiple emulsion reduced fat mayonnaise. SCEJ 81st Annual Meeting, March 14-16, 2016, Kansai university, Japan
3. Yooyuen, P., Ploynampon, W., and Siriwongwilaichat, P. 2015. Evaluation of Sensory and Physical Chatacteristics of Commercial Green Starched Jelly Noodles in Thailand. Proceedings of 17th Food Innovation Asia Conference 2015 : Innovative ASEAN Food Research towards the World. 18-19 June 2015. Bangkok, Thailand. pp.217-222.
4. Siriwongwilaichat, P., Sripakdee, C., Ornlah, C. and Manayingchareon, A. 2015. The effect of coconut meal fortification on physical properties of bread. International Conference on Coconut Oil, 17-19 March, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster presentation).
5. Siriwongwilaichat, P., Thongart, K. and Thaisakornphan, P. 2014. The effect of blanching on textural and color of frozen young coconut meat. International Conference on Food and Applied Bioscience. 6-7 February. The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster Presentation).
6. Pumklam, R. and Siriwongwilaichat, P. 2011. The effect of particle size on antioxidant capacity of mangosteen peel extract. ASEAN FOOD CONFERENCE 2011: Food Innovation: Key to Creative Economy, 16-18 June, 2011, Bangkok, Thailand (Poster presentation).
7. Boonsit, S. and Siriwongwilaichat, P. 2010. Influence of coconut milk mixing proportion on sensory characteristics of frozen sweet sticky rice (Kao Naew Moon). Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18 2010, BITEC, Bangkok, Thailand (Poster presentation).
8. Porntewabancha, D. and Siriwongwilaichat, P. 2010. The effect of pre-treatments on drying characteristics and color of dried lettuce leaves. Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18 2010, BITEC, Bangkok, Thailand (Poster presentation).
9. Yuphongphithak, C., Wiriyakittikun, A., Rattanapanone, N. and Siriwongwilaichat, P. 2010. Comparison of solvents for mangosteen (Garcinia mangostana L.) peel extract and its antioxidant capacity in lard. Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18 2010, BITEC, Bangkok, Thailand (Poster presentation).
10. Hublee, W. and Siriwongwilaichat, P. 2010. Effect of nutrient function claims labeling on consumers’ purchase intention for functional drink. Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18 2010, BITEC, Bangkok, Thailand (Poster presentation).
11. เจนจิรา อยู่พะเนียด ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2554. การประเมินเค้า โครงผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเคลือบกรอบจากข้อมูลทางประสาทสัมผัส. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 4 “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร” 19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (oral presentation).
12. ทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2554. ผลของวิตามินอี ออกซิเจนและแสง ที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดญี่ปุ่นและอิตาเลี่ยน. นเรศวรวิจัย 7. 29-30 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
ดวงใจ ถิรธรรมถาวร ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ ศกลวรรณ พ่อธานี และ ศุภางค์ บุญสิทธิ์. 2558. ข้าว เหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง และกรรมวิธีการผลิต. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9745