อาจารย์ ดร.ศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน์

การติดต่อ :

การศึกษา :
ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จบการศึกษา 2555ปริญญาโท

M.Sc. in Informatics

University of Edinburgh, Scotland, UK

2017ปริญญาเอก

Ph.D. in Computing Science

University of Glasgow, Scotland, UK

2017-Present

Research Area
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร