ผศ. กิตติธัช พาพลเพ็ญ

การติดต่อ :
Phone : 0 3424 1971 E-mail : koanoi@hotmail.com
การศึกษา :
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Research Area
Electric motor drive
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
1. Speed Sensorless Control of PMSM Using An Improved Sliding Mode Observer With Sigmoid Function, ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communication, Vol.5, No. 1, 2007, pp. 51 – 55.
การประชุมวิชาการ
1. Speed Sensorless Control of PMSM Using An Improved Sliding Mode Observer With Sigmoid Function, Electrical Engineering, Electronics, Computer, Telecommunication and Information Technology (ECTI) International Conference, 10 – 13 May 2006, Ubon Rachathani, Thailand.
2. An improved Sliding Mode Observer for Speed Sensorless Vector Control Drive of PMSM, CES/IEEE 5th International Power Electronics and Motion Control Conference, 14 – 16 August 2006, Shanghai, China.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร