ผศ.ดร. จิรัฏฐ์ เหมือนชู

การติดต่อ :
Phone : 0 3424 1971 E-mail : mearnchu_j@su.ac.th
การศึกษา :
- วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2552)
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2544)
- วท.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)

Research Area
Embedded system and digital electronic, Measurement systems for dielectric material
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
1. J. Mearnchu, T. Limpiti, D. Torrungrueng, P. Akkaraekthalin and M. Krairiksh, “A handheld moisture content sensor using coupled-dipole antennas,” Latin American Applied Research: an international journal, vol. 40 No.3, pp.199-206, 2010.
การประชุมวิชาการ
1. J. Mearnchu, T. Wanotayan, W. Quested, S. Lamultree and D. Torrungrueng, `` An Improved Technique of Dielectric-Property Determination Using Magnitudes of Associated Scattering Parameters of Two Different Coupled Parallel Dipoles,' Proceeding of the International Symposium on Antennas and Propagation 2011, Jeju, Korea, October 25-28, 2011.
2. จิรัฏฐ์ เหมือนชู, “การพัฒนาเครื่องหมุนชิ้นงานทดสอบแบบอัตโนมัติสำหรับการวัดแบบรูปการแพร่กระจายสัญญาณ,” การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 , มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 11-21 กุมภาพันธ์ 2559.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร