ข่าวทุนวิจัย

27 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัครเงินทุนอุดหนุนการวิจัย “ประเภททุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ”

ประกาศคณะฯ
 เรื่อง การให้เงินทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
แก่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเภททุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม