ข่าวทุนวิจัย

17 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัครการให้ทุน ”เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ”

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การให้เงินทุนสนับสนุนเป็นรางวัลสำหรับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่มีผลงานวิจัยที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2)

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม