ข่าวรับสมัครงานและระบบรับสมัครงาน

14 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่
11 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (อัตรา
S-2-1508-015) ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นั้นบัดนี้
การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
จำนวน 2 ราย ดังเลขประจำตัวสอบและชื่อต่อไปนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม