ข่าวรับสมัครงานและระบบรับสมัครงาน

20 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ              ลงวันที่
11 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน
1 ราย   ดังนี้   

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม