ผศ.ดร. จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : -
การศึกษา :
- Ph.D. (Microbiology), University of Kent, UK (2000)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2529)
- วท.บ. เกียรตินิยม (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2525)

Research Area
-
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
-
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-