Dr. Juntanee Veerajetbodithat

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : juntaneev@h
การศึกษา :

Research Area
Algae, Caragheen
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร